Advies certificatenoverschotten

Op eigen initiatief
Advies over de overschotten op de groenestroom– en warmte-krachtkoppelingscertificatenmarkt

Er zijn momenteel grote overschotten aan certificaten op de markten voor groene-stroomcertificaten (GSC) en warmte-krachtcertificaten (WKC). Die duwen de prijzen van de certificaten omlaag en zorgen ervoor dat sommige producenten hun certificaten nog moeilijk kwijtraken op de markt. Dat brengt vooral de exploitatie van installaties waarvoor er geen of onvoldoende minimumsteun geldt in moeilijkheden en ontmoedigt investeringen in nieuwe installaties. Volgens SERV en Minaraad moeten er twee zaken gebeuren. Ten eerste moeten de huidige overschotten snel maar doordacht worden weggewerkt. Ten tweede moeten maatregelen worden genomen om te vermijden dat de problematiek van structurele overschotten zich in de toekomst zou herhalen. In de beide gevallen moet de gekozen oplossing maximaal kaderen binnen de ruimere evaluatie van het hernieuwbare energiebeleid en de geplande herziening van de certificatensystemen. Het advies bevat heel wat informatie die kan bijdragen tot de noodzakelijke onderbouwing van de te maken beleidskeuzes.

Contactpersoon: Annemie Bollen - Peter Van Humbeeck