Advies BVR doelgroepvermindering

advies op vraag
Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw
Jo Brouns
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen

De Vlaamse sociale partners vinden het belangrijk dat er actie ondernomen wordt voor personen zonder recente duurzame werkervaring. Deze kwetsbare doelgroep neemt ook een centrale plaats in in het VESOC-akkoord ‘Iedereen nodig, iedereen mee’.

In dit advies vragen de Vlaamse sociale partners verdere aanpassingen van het ontwerp van BVR op het vlak van:

 • Identificatie van de doelgroep
  De sociale partners vragen zo snel als mogelijk en in overleg met hen een concreet plan van aanpak en een tijdspad voor de duidelijke identificatie van de in het VESOC-akkoord beoogde doelgroep. Bovendien is snelle verificatie over (het ontbreken van) recente, duurzame werkervaring nodig.
 • Duurzame tewerkstelling
  Langdurig werkzoekenden die aan de slag gaan, komen vaak binnen het half jaar opnieuw in werkloosheid terecht, of ze veranderen van werk. Indien een werknemer uit de doelgroep binnen de drie maanden opnieuw werkloos wordt en vervolgens opnieuw wordt aangeworven, vragen de sociale partners dat de persoon het recht opent op de volledige doelgroepkorting bij de nieuwe werkgever. Indien de werknemer binnen het jaar van werk verandert, heeft de nieuwe werkgever minstens recht op de resterende korting. Bovendien pleiten de Vlaamse sociale partners ervoor dat het aantal jobcoachingstrajecten sterk wordt verhoogd en dat ook de werknemer, mits akkoord van de werkgever, deze vorm van begeleiding kan aanvragen.
 • Het ingestelde loonplafond
  Gezien de ruime en diverse doelgroep van personen zonder duurzame, recente werkervaring, vragen de sociale partners om het refertekwartaalloon te verhogen naar eenzelfde niveau als de doelgroepenkorting voor oudere werknemers.
 • Indexering van de refertekwartaallonen
  De sociale partners merken op dat de loonplafonds van de doelgroepkortingen niet werden geïndexeerd sinds de hervorming ervan in 2016. Daarom vragen de sociale partners een indexering van de refertekwartaallonen in het Vlaamse doelgroepenbeleid, die gelijke tred houdt met de loonindexering.
 • Evaluatie en monitoring
  De Vlaamse sociale partners vinden het positief dat de gevraagde evaluatie wordt voorzien, maar onderstrepen nogmaals het belang van de onderzoeksvragen die door hen in het advies voor het ontwerpdecreet naar voor werden geschoven.