Advies besluit subsidiëring incubatoren

advies op vraag
Vlaams minister van Economie Innovatie en Sport
Philippe Muyters
Besluit VR houdende diverse wijzigingen van het besluit VR 25.04.2014 houdende subsidiëring van incubatoren

​Het doel van de wijzigingsregeling inzake de subsidiëring van incubatoren is te focussen op incubatoren die zware investeringen in infrastructuur moeten doen, waarvoor de private markt minder het initiatief neemt (marktfalen). Ondanks de argumenten die de nota aan de Vlaamse Regering aanreikt voor een bijsturing van de regeling, ontbreekt volgens de SERV het meest cruciale element in de argumentatie, nl. een behoeftenstudie die duidelijk maakt of, in welke mate, in welke regio’s en in welke sectoren er nood is aan incubatoren. Op basis hiervan kan worden vastgesteld of en in welke mate er zich effectief een marktfalen voordoet en er dus effectief een reële behoefte is aan de ondersteuning van incubatoren (zie verder). Slechts op die manier wordt een gerichte en doordachte inzet van de middelen in het kader van het incubatorenbeleid mogelijk. De SERV wijst in zijn advies daarnaast op twee andere bekommernissen: de onduidelijkheid van de budgettaire impact, de ontstentenis van een transparante sectorfocus en de vraag naar de omgang met bestaande incubatoren.

Contact