Advies Beroepskwalificerende leerweg voor (leerplichtige) jongeren

advies op eigen initiatief

De SERV vreest dat een groot deel van de leerlingen uit Leren en Werken binnenkort uit de boot valt. Deze jongeren (ca. 2 000 à 4 000 leerlingen incl. NEET) kunnen niet terecht in het Duaal Leren omdat ze niet arbeidsrijp zijn. Ze kunnen evenmin in het voltijds onderwijs terecht omdat ze onvoldoende schoolbereid zijn. De SERV ziet een oplossing in een beroepskwalificerende leerweg. Centraal in deze leerweg staan taal-, cijfer- en digitale geletterdheid en sociale vaardigheden. Het doel is één of meerdere beroepskwalificaties te halen. Deze trajecten zijn maatwerk en gaan zoveel mogelijk door op een (gesimuleerde) werkplek. Een leergemeenschap staat in voor de vorming en opleiding voor het behalen van een beroepskwalificatie.

Met dit voorstel wil de SERV het debat op gang trekken en deze leerweg in dialoog met het onderwijs- en werkveld verder vormgeven.

Al in 2015 vroeg de SERV een volwaardig alternatief voor jongeren die volgens de screening Duaal Leren niet-arbeidsrijp zouden blijken. Belangrijk is dat deze leerweg een positief imago heeft, inzet op praktijkleren en versterkend werkt. Dat dit aanbod er nu niet is bij de officiële start van Duaal Leren zorgt voor onzekerheid voor een groep leerlingen en in het werkveld.
De SERV vindt dat er naast het aanbod van het voltijds onderwijs, het Duaal Leren, de aanloopfase en de NAFT nog nood is aan een leerweg voor jongeren die wel arbeidsbereid zijn, maar niet arbeidsrijp zijn en niet kampen met een welzijnsproblematiek. Op dit moment dreigen deze jongeren uit de boot te vallen.

Met de beroepskwalificerende leerweg wordt de jongere ertoe aangezet om in een traject te stappen dat inzet op oriëntering en gericht is op het behalen van een door hem of haar gekozen beroepskwalificatie. Tijdens het traject is er expliciet aandacht voor de mogelijkheden om een onderwijskwalificatie te halen bv. via een aanvullend flexibel traject of via het volgen van de opleiding Aanvullende algemene vorming in het volwassenenonderwijs.

De leergemeenschappen die de organisatie van deze leerweg op zich nemen, kunnen onderwijsverstrekkers zijn zoals de Centra Leren & Werken en de Centra Volwassenenonderwijs, SYNTRA-campussen, VDAB-Competentiecentra, sectorale opleidingsverstrekkers, aanbieders beroepskwalificerende trajecten, jeugd- en jongerenwerkorganisaties, derden (cf. Werkplekarchitecten), ondernemingen in het SEC (sociaal-economisch circuit) en het NEC (normaal economisch circuit) en andere private actoren.

De sociale partners willen graag de dialoog aangaan over dit voorstel met het onderwijs- en werkveld. Zo kunnen ze samen de doelgroep in kaart te brengen en verfijnen en het kader en de inhoud van deze leerweg verder vormgeven.