Advies beleidsnota Onderwijs en Vorming 2019-2024

advies op eigen initiatief

De SERV wil ook in deze legislatuur een constructieve partner zijn van het onderwijsbeleid en van onderwijs- en opleidingsactoren, met als doel een succesvolle integratie van jongvolwassenen in de samenleving en op de arbeidsmarkt, meer leercultuur bij volwassenen en meer lerende ondernemingen. Dé grondstof voor de omwentelingen door digitalisering en robotisering is voor de SERV de ontwikkeling van de talenten en competenties van leerlingen, studenten, onderwijsprofessionals en volwassenen. In de visie voor onderwijs en vorming mag voor de SERV een grotere aandacht gaan naar de laatste groep. De omgevingsanalyse legt een aantal kenmerken en verbeterpunten van het Vlaams onderwijs (opnieuw) bloot, deze dienen een afdoende antwoord te krijgen tijdens deze legislatuur. De raad vraagt een (nog) grotere klemtoon op bepaalde beleidsthema’s, -instrumenten of doelstellingen: inzetten op nieuwe leerwegen zoals Duaal Leren en flexibele leertrajecten in secundair en hoger onderwijs; een doordachte onderbouw van de inhoud van (arbeidsmarktgerichte) opleidingen, in overleg met werkpartners; zorgen dat iedereen aan boord is en blijft door gelijke onderwijskansen te realiseren; investeren in een toekomstgerichte uitrusting en infrastructuur in alle studierichtingen en opleidingen en ondersteunen van levenslang leren door een goede aansluiting tussen leren en werken, leerloopbaanbegeleiding, de erkenning van verworven competenties en het verhogen van de participatie aan vorming en opleiding.