Vlaamse sociale partners bundelen krachten voor meer werkbaar werk

Als antwoord op de tegenvallende werkbaarheidscijfers voor werknemers en zelfstandige ondernemers, zetten de Vlaamse sociale partners samen hun schouders onder een actieplan werkbaar werk. Met 32 acties en engagementen pakken ze de kwaliteit van de jobs in Vlaanderen aan. Zo stellen ze een werkbaarheidsscan voor, een laagdrempelige doorlichting op maat van ondernemingen en organisaties die uitwijst waar het werkbaarheidsschoentje precies knelt. De resultaten kunnen bedrijven en organisaties op weg helpen bij het opstarten van een traject en het uitwerken van werkbaarheidsacties. Een nieuw op te richten werkbaarheidsfonds moet voor een financieel duwtje in de rug zorgen. Verder geloven de sociale partners sterk in kwaliteitsvol leiderschap en willen ze meer aandacht voor een coachende en waarderende leiderschapsstijl. Dat kan werkstress en burn-out tegengaan en medewerkers duurzaam aan de slag houden.

Ann Vermorgen, voorzitter SERV: “Gezien de dalende werkbaarheidscijfers willen de sociale partners niet bij de pakken blijven zitten. Samen met de Vlaamse overheid willen zij werknemers, werkgevers, zelfstandige ondernemers, bedrijven en sectoren ondersteunen en versterken om een versnelling hoger te schakelen voor werkbaar werk. Er gebeurt al heel wat rond werkbaar werk, maar het komt er nu op aan zoveel mogelijk werkenden, bedrijven en sectoren concrete stappen te laten zetten. Enkel zo kunnen we erin slagen om mensen met goesting langer aan de slag te houden.

Werkbaarheidsmeting 2016: wake up call

Ongeveer de helft van de Vlaamse werknemers en zelfstandige ondernemers heeft een werkbare job. Dat is minder dan de afgelopen jaren en betekent dat één op de twee te kampen heeft met  werkbaarheidsproblemen zoals werkstress, gebrek aan motivatie, te weinig leerkansen of een moeilijke combinatie van werk en privé.

Samen een versnelling hoger voor werkbaar werk

Het actieplan voor meer werkbaar werk mikt op drie doelstellingen.

  1. Kennis over werkbaar werk blijven opbouwen en maximaal ontsluiten
    De Stichting Innovatie & Arbeid, de onderzoeksafdeling van de SERV, brengt sinds 2004 de werkbaarheid in kaart via de Werkbaarheidsmonitor. De sociale partners willen deze kennis en informatie zo ruim en toegankelijk mogelijk verspreiden naar alle actoren o.a. via een uitbreiding van www.werkbaarwerk.be, netwerkmomenten en vormingssessies, overleg met preventiediensten …
  2. Alle actoren enthousiasmeren om in te zetten op werkbaar werk
    Via een communicatiecampagne willen de sociale partners werk positief in beeld brengen met aandacht voor werkbaar werk en duurzame inzetbaarheid. Daarnaast willen ze de sectoren enthousiasmeren om in de volgende generatie sectorconvenants meer concrete acties met impact op werkbaarheid op te nemen en daarbij aandacht te geven aan alle werkbaarheidsaspecten: dus niet enkel aan leermogelijkheden en competentieontwikkeling, maar ook aan werkstress, ploegenarbeid, werk-privébalans, ergonomie …
  3. Iedereen aanzetten tot daadwerkelijke acties voor meer werkbaar werk
    Om op organisatieniveau te bepalen welke acties zinvol zijn, moet de werkbaarheid in de onderneming eerst in kaart gebracht worden. Een werkbaarheidsscan biedt een grondige analyse van de situatie en kan nadien tot meer aangepaste en betere oplossingen leiden. De Vlaamse sociale partners pleiten voor de oprichting van een werkbaarheidsfonds voor een financieel duwtje in de rug.

Ook op individueel niveau kan de werkbaarheid aangepakt worden. De sociale partners willen leidinggevenden via opleidingen en coaching versterken in hun functie. ‘Verbindende’ leidinggevenden die hun medewerkers voldoende ondersteunen zijn immers cruciaal voor de kwaliteit van de job.

Tot slot vragen de sociale partners aan de Vlaamse overheid om snel werk te maken van flankerend beleid om de werk-privébalans in evenwicht te houden. Er is blijvend nood aan kwaliteitsvolle en betaalbare opvangplaatsen voor baby’s en peuters binnen een redelijke afstand. Ook voor de buitenschoolse opvang zijn verdere inspanningen nodig. De sociale partners vragen de Vlaamse Regering een mobiliteitsbudget in te voeren en maximaal in te zetten op de bereikbaarheid van bedrijven. Daarbij is het belangrijk andere vervoersmodi even aantrekkelijk te maken als de auto.

Contact