Sociale partners en Vlaamse Regering sluiten akkoord over opleidingen werknemers

De Vlaamse Regering en de Vlaamse sociale partners hebben een akkoord bereikt over de hervorming van de opleidingsinstrumenten voor werknemers. Met de hervorming moeten werknemers zich meer en beter kunnen ontwikkelen en voorbereiden op de toekomst. Het akkoord is het sluitstuk van het Vlaams Banenpact.

Vlaanderen evolueert steeds meer naar een innovatieve kenniseconomie. Meer dan ooit zijn de ontwikkeling van kennis en vaardigheden essentieel voor de productiviteit en de competitiviteit van onze bedrijven én voor de werkbaarheid en de loopbaanontwikkeling van de werknemers. Het stimuleren van deelname aan opleiding en vorming is daarbij van cruciaal belang, zeker voor wie vandaag minder participeert. Met de 6de Staatshervorming kwam nog een deel van de opleidingsbevoegdheid naar Vlaanderen. Hét ideale moment  om het geheel te hervormen en te moderniseren.

De Vlaamse sociale partners en minister Muyters bereikten een akkoord over de hervorming van het opleidingsinstrumentarium. De hervorming omvat 5 grote krachtlijnen:

1. een arbeidsmarktgerichte en toekomstgerichte focus
2. één generiek kwaliteitskader
3. één erkende opleidingsdatabank
4. een uniforme monitoring en evaluatie
5. transparantie en digitalisering.

Alle opleidingen worden getoetst aan een aantal criteria waaronder de mate waarin een opleiding inspeelt op de (toekomstige) uitdagingen op de arbeidsmarkt, de technologische evoluties of –competenties … Deze criteria en het puntensysteem om opleidingen te erkennen worden de komende maanden door de Vlaamse Regering en de sociale partners samen verder uitgewerkt. De erkenningen zullen tijdelijk zijn, wat maakt dat de opleidingsmogelijkheden steeds actueel blijven. Hiermee komen de Vlaamse Regering en de sociale partners tegemoet aan de kritiek die door het Rekenhof was geuit inzake transparantie en kwaliteitsbewaking van het opleidingsinstrumentarium.

Voortaan zijn er drie instrumenten: het Vlaams opleidingsverlof, de Vlaamse opleidingscheque en het Vlaams opleidingskrediet. Deze vorming- en opleidingsinstrumenten zijn van belang voor iedereen. Voor de individuele werknemer die zijn competenties kan versterken. Voor de bedrijven die meer goed opgeleide werknemers zien verschijnen op de arbeidsmarkt. En voor de toekomstige arbeidsmarkt en onze economie in het algemeen omdat onze productiviteit, competitiviteit en innovatie een boost krijgen. De 3 instrumenten worden telkens gebaseerd op dezelfde bouwstenen, wat ervoor zorgt dat het volledige opleidingsaanbod uniform en gestroomlijnd wordt.

Het Vlaams opleidingsverlof (voorheen betaald educatief verlof) behoudt voor werknemers het recht om tijd te krijgen om opleidingen te volgen zonder dat ze daarbij loonverlies lijden. Nadat een opleiding afgerond is, betaalt de Vlaamse overheid de loonkost terug aan de werkgever.

Via de Vlaamse opleidingscheques kunnen werknemers de kosten van arbeidsmarktgerichte opleidingen terugbetaald krijgen. De opleidingen die in aanmerkingen komen, zijn dezelfde als die bij het Vlaams opleidingsverlof. In de toekomst zal de papieren cheque volledig verdwijnen en vervangen worden door digitale cheques.

Sluitstuk is het Vlaams opleidingskrediet, speciaal gefocust op de toekomstige uitdagingen op de arbeidsmarkt. Werknemers uit de privésector kunnen vandaag al via federale wetgeving tijdskrediet opnemen voor opleidingen. Vlaanderen wil daar bovenop nog een extra premie geven in de vorm van het Vlaams opleidingskrediet. Zo kunnen werknemers die zich grondig willen herscholen, heroriënteren of herkwalificeren, rekenen op een extra steun van de Vlaamse overheid. In een actuele en veranderende arbeidsmarkt waar carrièreswitches meer regel dan uitzondering zullen worden, verdienen die keuzes een extra steun.

Minister Muyters: “Ik ben heel blij dat we deze hervorming samen met de sociale partners hebben kunnen doorvoeren. Het toont aan dat zowel werkgevers als werknemers overtuigd zijn dat alle erkende opleidingen tot doel hebben om arbeidsmarktposities te verbeteren, vandaag of in de toekomst. De Vlaamse arbeidsmarkt is voortdurend en steeds sneller in beweging, we ondervinden stevige concurrentie van het buitenland en de krapte op onze arbeidsmarkt wordt groter. We hebben vandaag en in de toekomst élk talent op onze arbeidsmarkt nodig. Enkel door goed geschoolde en goed gemotiveerde mensen kunnen we Vlaanderen draaiende houden. Deze hervorming ondersteunt die ambitie.”

Ann Vermorgen, voorzitter van de SERV: “Vakbonden en werkgeversorganisaties onderlijnen met dit akkoord het cruciale belang van vorming en opleiding om in te spelen op de toekomstige uitdagingen van de Vlaamse arbeidsmarkt en economie. Om uitdagingen als globalisering, digitalisering en robotisering niet te ondergaan, maar in ons voordeel te gebruiken, moeten we sterk inzetten op de ontwikkeling van de competenties van de toekomst. De vormingsinstrumenten uit dit akkoord maken dit mogelijk. Via tal van sensibiliserende maatregelen zoals leercoaches willen we de leercultuur en het leren leren bevorderen, zeker ook voor kortgeschoolden. Samen met de Vlaamse Regering zullen de sociale partners de krachtlijnen uit dit akkoord de komende maanden verder uitwerken en in de praktijk omzetten.”