Nieuwe knelpuntpremie moet meer mensen naar de arbeidsmarkt trekken

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) is tevreden dat de nieuwe Vlaamse knelpuntpremie er nu snel aankomt. Deze knelpuntpremie is één van de maatregelen uit het Werkgelegenheidsakkoord ‘Iedereen nodig, iedereen mee’ dat de Vlaamse Regering en sociale partners vorig jaar in juli afsloten. Zo willen ze samen de krapte op de arbeidsmarkt aanpakken en een inclusieve arbeidsmarkt realiseren. De nieuwe knelpuntpremie is bedoeld voor werkzoekenden zonder vervangingsuitkering die zich engageren voor een knelpuntopleiding van minimum drie maanden. De premie bedraagt 3250 euro, opgedeeld in een schijf van 750 euro bij de start van de knelpuntopleiding, 1000 euro na succesvolle afronding en 1500 euro als er tewerkstelling volgt.

Caroline Copers, voorzitter SERV: “Met de knelpuntpremie willen de Vlaamse sociale partners en de Vlaamse Regering groepen aantrekken die vandaag ondervertegenwoordigd zijn op de arbeidsmarkt. Als de resultaten van dit proefproject positief zijn, vragen de sociale partners om te onderzoeken of de doelgroep voor de knelpuntpremie misschien nog verder kan uitgebreid worden. Dat was de oorspronkelijke vraag van de Vlaamse sociale partners.”

VESOC-akkoord Iedereen nodig, iedereen mee

In juli 2022 ondertekenden de Vlaamse Regering en UNIZO, ACV, Voka, ACLVB, Boerenbond en Verso het VESOC-werkgelegenheidsakkoord Iedereen nodig, iedereen mee. Het akkoord moet een antwoord bieden op de vele openstaande vacatures in Vlaanderen en  versneld en versterkt toewerken naar een werkzaamheidsgraad van 80%. De maatregelen willen zowel groepen die vandaag ondervertegenwoordigd zijn op de arbeidsmarkt als de potentiële arbeidsreserve aantrekken. Om deze groepen te stimuleren kwamen de regering en de sociale partners overeen om o.a. te investeren in een betere begeleiding, een RSZ-korting en ook deze knelpuntpremie.

Knelpuntpremie stimuleert richting knelpuntberoep

Werkzoekenden zonder vervangingsuitkering kunnen de knelpuntpremie ontvangen als ze zich engageren voor een knelpuntopleiding van minimum drie maanden. De werkzoekenden mogen in de afgelopen twee jaar geen drie maanden hebben gewerkt of een opleiding onder de leerplicht succesvol hebben gevolgd.

De SERV is er voorstander van dat nieuwe beleidsmaatregelen en proefprojecten zoals deze knel-puntpremie een grondige monitoring en evaluatie krijgen. Voor de knelpuntpremie is er eind 2024 een evaluatie voorzien. De SERV geeft in zijn advies een aantal concrete suggesties voor deze monitoring en evaluatie mee. Zo stelt de SERV voor om een nulmeting te doen en zo de situatie zoals ze nu is te vergelijken met die op het einde van het proefproject. Het is ook interessant om zowel mensen te bevragen die de premie ontvangen als mensen die niet in aanmerking komen. Ook duidelijk definiëren wanneer de premie succesvol beschouwd wordt, is belangrijk. De knelpunt-premie heeft een vrij korte looptijd (van 1 september 2023 tot 31 oktober 2024). Om waardevolle conclusies uit de evaluatie van dit proefproject te trekken, zal het zaak zijn om de knelpuntpremie snel voldoende bekend te maken bv. via lokale partnerschappen die niet-beroepsactieven berei-ken.

Bij succes uitbreiding doelgroep bekijken

Tot slot wijst de SERV erop dat ook heel wat uitkeringsgerechtigden financiële drempels ervaren om een langdurige opleiding te starten. Bij een positieve evaluatie van het proefproject kan nader onderzoek volgen hoe er gevolg kan worden gegeven aan de vraag om de doelgroep van de knel-puntpremie uit te breiden. Dat was de initiële vraag van de Vlaamse sociale partners in het bilate-rale Werkgelegenheidsakkoord ‘Iedereen nodig, iedereen mee. 40 voorstellen voor de Vlaamse arbeidsmarkt’.

Contact