Disclaimer

De toegang tot de informatie op deze website is kostenloos. De gebruiker aanvaardt de volgende voorwaarden.

De gegevens van deze website zijn bedoeld voor informatieve en niet-commerciële doeleinden. Het gebruik ervan is op eigen risico en de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuistheden of onvolledigheden in de verstrekte informatie.

Informatie die van essentieel belang is voor de gebruiker dient op haar juistheid te worden nagegaan bij de bevoegde entiteit van de SERV. Het copyright over de SERV-webteksten en de SERV-publicaties hoort toe aan de SERV. Gebruiken van teksten en beelden voor niet-commerciële doelen is toegestaan mits een correcte bronvermelding.

Voor de inhoud van documenten, beelden en websites van derden kan de SERV geen aansprakelijkheid aanvaarden, noch copyrights toestaan. De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruiken van links naar andere websites.

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) kan in geen geval tegenover wie dan ook rechtstreeks of onrechtstreeks aansprakelijk gesteld worden voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

Het is de gebruiker toegestaan te linken naar de SERV-website, mits hiervan aan de SERV webmaster melding wordt gemaakt.

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op de website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen kan u evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd, bv. bij het bestellen van publicaties. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De SERV geeft u daarbij de volgende garanties:

 • Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste informatie on-line te realiseren.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling;
 • Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden aangewend.
 • U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren. U hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren.
  Het volstaat hiertoe contact op te nemen met de webmaster van de SERV . Klik voor meer informatie op 'contacteer ons' op de thuispagina.
 • De SERV treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.

De SERV-website maakt gebruik van zogenaamde 'cookies'. Een cookie is een bestandje dat vanuit de server van de website op de harde schijf van uw computer terechtkomt wanneer u de website raadpleegt . De code die in de cookie verwerkt is, laat toe de PC te herkennen bij een volgend bezoek en laat toe de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen. Tenslotte maakt de website occasioneel gebruik van 'pop-ups'.

Deze website bevat ook deelsites van onderstaande niet-SERV-entiteiten, waarvoor bovenstaande disclaimer eveneens geldig is:

 • Commissie Sociale Economie
 • Commissie Diversiteit
 • Vlaamse Havencommissie
 • Vlaamse Luchthavencommissie
 • Mobiliteitsraad Vlaanderen
 • Strategische Adviesraad Welzijn-Gezondheid-Gezin
 • Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij