SERV-academie Groeipakket aan zet

Donderdag 25 april van 9.30 u. tot 13.00 u.

Tijdens deze SERV-academie presenteerde de SERV de resultaten van zijn sociaal-economische analyse rond de impact en de werking van het Groeipakket en de aanbevelingen die daaruit afgeleid kunnen worden.

Uit die analyse blijkt dat het Groeipakket voor veel gezinnen de bedoelde ondersteuning biedt. Voor kwetsbare gezinnen is de toelage echter onvoldoende om de noodzakelijke kosten van kinderen te dekken. De analyse brengt ook enkele participatiedrempels in kaart zoals de kosten voor kinderopvang en de inkomensvallen wanneer de sociale toeslagen wegvallen.

Met deze analyse als achtergrond stellen de Vlaamse werkgevers en vakbonden voor om de sociale toeslag voor deze gezinnen te verhogen met de referentiebudgetten als ijkpunt, de inkomensvallen aan te pakken met een fijnmazige uitfasering van de sociale toeslagen en de kinderopvangtoeslag te hervormen om de participatiedrempels voor werk of opleiding bij kwetsbare groepen te verkleinen. Het bredere gezinsbeleid, waar het Groeipakket deel van uitmaakt, vraagt om de juiste beleidsmatige en operationele verbindingen tussen verschillende instrumenten. De doelstellingen van ieder instrument moeten wel zuiver gehouden worden. De SERV benadrukt ook de opportuniteiten van een goede uitvoering en sterke en inclusieve dienstverlening en vestigt de aandacht op het belang van een stabiel en consequent budgettair kader voor het Groeipakket.

De SERV vraagt om het Groeipakket onderbouwd bij te sturen met data-gedreven beleidsevaluaties, -simulaties en -voorstellen om een visie uit te werken, beleidsalternatieven tegenover elkaar af te wegen en beleidsuitvoering te monitoren, te bewaken en te evalueren.

Al deze aanpassingen moeten de kansen van kinderen in armoede versterken en tegelijk de stap naar werk voor hun ouders meer lonend maken.

Met deze zeven hefbomen om het Groeipakket inhoudelijk en operationeel bij te sturen en de beleidsvorming stevig te onderbouwen met data en simulaties roept de SERV op tot een ruim debat om tot concrete oplossingen te komen met middenveld, academici en beleidsmakers. Dat is nodig om de actuele én de toekomstige uitdagingen van de gezinnen doeltreffend te beantwoorden.

Enkele stakeholders reflecteerden op de SERV-academie ‘Groeipakket aan zet’ mee over de analyse en aanbevelingen van de SERV. Tine Hufkens en Gineke Mampaey (FOD Sociale Zekerheid) lichtten het potentieel van het BELMOD simulatiemodel toe. Dit model geeft inzicht in de werking van beleidsinstrumenten zoals het Groeipakket en laat toe beleidsalternatieven te simuleren. Zo kan de impact van een beleidswijziging voor de gezinnen én voor de overheid goed becijferd worden, onder andere voor het aanpakken van inkomensvallen en de impact op armoede.

Bérénice Storms (Expertisecentrum Budget en Financieel Welzijn) visualiseerde het grote belang van het Groeipakket bij het ondersteunen van (financieel) kwetsbare gezinnen. Het Groeipakket overklast daarmee de impact van veel andere sociale correcties. Ze waarschuwde ook voor de impact op de gezinnen van een achterblijvende indexering van het Groeipakket.

Gabor Husson (Parentia) herkende heel wat punten van de SERV-analyse in de dagelijkse ervaringen van de uitbetalers. De uitbetalers houden samen de vinger aan de pols om, samen met het VUTG, verder te werken aan verbeteringen aan het Groeipakket en de uitbetaling ervan. Ze blijven zich engageren voor een correcte, uitgebreide en inclusieve dienstverlening aan de gezinnen.

Charlotte Reilhof (Agentschap Opgroeien Regie) gaf inzicht in de inspanningen van het Agentschap Opgroeien Regie de afgelopen vijf jaren om het Groeipakket inhoudelijk en procedureel nog verder te verbeteren, onder andere voor de zorgtoeslagen. Ook de vooruitgang voor meer en betere data met de Datawarehouse Groeipakket en de mogelijke synergiën met bijvoorbeeld de ouderbijdragen voor de IKT opvang werden in de verf gezet.

Thierry Taverna (Kabinet Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) blikte terug op de verwezenlijkingen van het Groeipakket. Hij benadrukte daarbij het belang van het Groeipakket als recht van het kind, met extra ondersteuning voor specifieke noden en het bestrijden van non-take up via de automatische toekenning van rechten. Het Groeipakket moet die rol ook in de toekomst blijven waarmaken, als een belangrijk deel van het gezinsbudget en als deel van een breder gezinsbeleid.

 

 

25 april 2024, 09:30 - 25 april 2024, 13:00