Werken aan een inclusieve leercultuur

Project status
Afgerond

Inspirerende bedrijfspraktijken in de sectoren elektrotechniek, hout en voeding

Kortgeschoolden hebben het niet altijd makkelijk op de arbeidsmarkt, raken niet altijd vanzelfsprekend aan een job of draaien niet altijd zomaar vlot mee op de werkvloer.

Wat onderzoeken we?

We gaan na hoe aangepaste trajecten en opleidingen in bedrijven hen helpen om hun positie te verbeteren en te versterken. 

Werkwijze

Inspirerende voorbeelden van inclusieve leertrajecten, leervormen en leercultuur worden in kaart gebracht. Negen bedrijven werden bij het onderzoek (2017-2018) betrokken, uit de sectoren elektrotechniek (ATS Groep, Janssens Field Services, Tevean), hout (Kempa Products, Lenzo, Rodanar Pallets) en voeding (Kim’s Chocolates, Marine Harvest Pieters, Metagenics).
De informatie werd verzameld op basis van documenten, bezoeken aan de bedrijven en gesprekken met de personeelsverantwoordelijke of directie, en voor zover mogelijk met een kortergeschoolde medewerker, een werknemersvertegenwoordiger en een verantwoordelijke van de opleidingsinstantie waarmee het bedrijf eventueel samenwerkt.

Timing

Het project werd afgerond in het voorjaar van 2018.

Resultaten

Met jobs en leertrajecten en leercultuur op maat bieden bedrijven jobkansen en doorgroeimogelijkheden aan kortergeschoolden en werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Kortergeschoolden en werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt
De bedrijven stellen middengeschoolde werknemers met een diploma secundair onderwijs, kortgeschoolde werknemers en werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt tewerk. Het gaat onder meer over vroegtijdige schoolverlaters, oudere werknemers, werknemers met een beperking, langdurig werkzoekenden, uitzendkrachten, werknemers met een andere nationaliteit en vluchtelingen. Voor de bedrijven is het niet eenvoudig om voldoende arbeidskrachten te vinden en zij zetten onder meer daarom actief in op het recruteren uit deze doelgroepen.

Personeelsbeleid op maat
De bedrijven voeren een bewust personeelsbeleid waarbij ze inzetten op een aanpak op maat inzake toeleiding, rekrutering, onthaal, opleiding en werkorganisatie. Ze werken met interne opleiders, zelfstandige externe opleiders en opleiders van de sectorfondsen. Voor de werknemers die het aankunnen worden doorgroeimogelijkheden voorzien. De bedrijven maken graag gebruik van diverse overheidsmaatregelen die tewerkstelling van de meer kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt ondersteunen.

Geen diplomavereisten en allerlei instroomkanalen
Bijna alle bedrijven stellen geen diplomavereisten voor deze werknemers, maar vragen wel de gepaste motivatie, attitude, een basiskennis Nederlands en de bereidheid om te leren en mogelijk in team te werken.
Via allerlei wegen maakt men leerlingen warm om in het bedrijf te komen werken. Werknemers stromen via op maat kanalen in, bijvoorbeeld een Individuele Beroepsopleiding voor werkzoekenden, eventueel met specifieke begeleiding voor personen met een arbeidshandicap, een voortraject voor personen met een migratieachtergrond of vluchtelingen, en werkplekleren op maat voor specifieke functies..

Werk op maat met instructies en interne opleiding on the job
De bedrijven kiezen voor werk op maat voor zover het kan, ondersteund met duidelijke werkinstructies, tools en werkoverleg, specifiek voor kortergeschoolde werknemers en werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Er zijn startjobs van waaruit de werknemers kunnen doorgroeien, maar niet van iedereen wordt  polyvalentie en flexibiliteit verwacht.

Op maat aanpak heeft toekomst
De bedrijfsverantwoordelijken en de bevraagde werknemersafgevaardigden zijn positief over de aanpak op maat. De werknemers waarderen deze aanpak. Omdat de bedrijven goed in de markt gevestigd zijn, hun activiteiten uitbreiden en extra tewerkstelling creëren, zijn er voor deze werknemers ook nog extra kansen. De digitalisering vergt extra inspanningen om werknemers goed op te leiden.

Overheidssteun gevraagd
De bedrijven en de bevraagde werknemersafgevaardigden vragen meer financiële overheidssteun om voortdurende opleiding in de ondernemingen voor werknemers mogelijk te maken en zo ook meer kansen voor kortergeschoolden te creëren. De bevraagde werknemersafgevaardigden vragen ook meer steun voor werkbaar werk, specifiek voor oudere werknemers.

Inclusieve leercultuur gaandeweg uitgebouwd
Zonder het daarom zo te noemen werken de bedrijven aan een inclusieve leercultuur voor kortergeschoolde werknemers: gerichte leertrajecten,  leergerichte werkplekken,  coaching door leidinggevenden, open communicatie en ondersteuning met tools en informatie.

Contact