Sinds 1 januari 2009 is het nieuwe SERV-decreet van kracht ingevolge het besluit van 23 januari 2009 . Dit decreet bevat onder meer de regelgeving inzake de Stichting Innovatie & Arbeid.  Een officieuze coördinatie van het SERV-decreet van 7 mei 2004  zoals gewijzigd door het decreet van 19 december 2008 is hieronder opgenomen voor zover het betrekking heeft op Stichting Innovatie & Arbeid.

Afdeling 2. - Bijzondere opdrachten van de Raad

Onderafdeling 1. - Stichting Innovatie & Arbeid

Art. 15. § 1. In de schoot van de Raad is er een stichting, genaamd "Stichting Innovatie & Arbeid".
§ 2. De in de eerste paragraaf bedoelde stichting heeft tot taak om zich te ontwikkelen tot een kenniscentrum op het gebied van organisatorische en technologische veranderingen in relatie tot arbeid in Vlaanderen.
De in het eerste lid bedoelde taak omvat in elk geval :

  1. het bijeenbrengen van informatie en documentatie;
  2. het uitvoeren of initiëren van maatschappelijk onderzoek;
  3. het verspreiden van de behaalde onderzoeksresultaten;
  4. het mede onderbouwen van het overleg binnen en de standpuntbepaling van de Raad;
  5. het valoriseren van de onderzoeksresultaten naar de geledingen van de Raad, bedoeld in artikel 5, § 1;
  6. op verzoek van de Raad, het formuleren van aanbevelingen aan de Raad, de Vlaamse regering en/of het Vlaams Parlement.