Freelance ondernemen in Vlaanderen

Project status
Afgerond

Het aantal freelancers lijkt in de lift te zitten, en dat is een internationale trend. Vanuit de vaststelling dat heel weinig informatie voorhanden is specifiek voor Vlaanderen, hebben we op vraag van de sociale partners een verkennend onderzoek opgestart om na te gaan in welke mate en in welke vormen freelance ondernemen vandaag in Vlaanderen voorkomt en welke evoluties zich aftekenen. Daarbij wordt een diepgaander inzicht in de positie van freelancers op de Vlaamse arbeidsmarkt beoogd.

Wat onderzoeken we?

Het onderzoek spitst zich toe op de zelfstandigen zonder personeel die als zakelijke dienstverstrekker actief zijn op projectbasis, en toetst dit aan andere gangbare begripsomschrijvingen en mogelijke statistieken. Er wordt in kaart gebracht wat de kenmerken zijn van freelance werk, wat  de specifieke kenmerken zijn van de professionals en van de bedrijven die op freelancers een beroep doen, wat de drijfveren en knelpunten aan beide zijden zijn. Hierbij is ook oog voor de rol van intermediairen. Het is de bedoeling in te zoomen op de implicaties voor de arbeidsomstandigheden van freelancers, en op hun positie op de arbeidsmarkt.  Er wordt ook gekeken naar het bredere kader waarbinnen freelance ondernemen opgang maakt.

Werkwijze

Met dit onderzoek bundelen we de diverse beschikbare bevindingen omtrent freelancers, mede vanuit Europees perspectief, en toetsen deze vervolgens aan de Vlaamse praktijk.

Timing

Het project werd afgerond in oktober 2017.

Resultaten

De resultaten zijn gebundeld in een onderzoeksrapport van de Stichting Innovatie en Arbeid.
Dit rapport is opgebouwd uit zes hoofdstukken, die elk een aspect van de problematiek belichten. Een eerste hoofdstuk bakent het begrip ‘freelancer’ af in Vlaamse context, en stelt een duidelijke omschrijving voor. Een tweede hoofdstuk brengt in kaart hoe dit concept statistisch kan vertaald worden. In een derde hoofdstuk wordt het profiel van de freelancers geschetst op basis van diepgaande analyses van gegevens uit de Vlaamse Werkbaarheidsmonitor. Een vierde hoofdstuk presenteert een typologie die de verschillende niches van de Vlaamse freelancers weergeeft. In hoofdstuk vijf wordt de concrete praktijk van het inhuren van freelancers in Vlaanderen geschetst, terwijl een zesde en laatste hoofdstuk inzoomt op de bekommernissen van freelancers en de vraagstukken die daaruit voortvloeien voor de samenleving en de sociale partners.

Contact