Een gezonde overheid is ook financieel gezond. Elk jaar in juli geeft de SERV een advies aan de Vlaamse Regering voor de begrotingsopmaak. De SERV maakt dan een raming van de ontvangsten en uitgaven bij ongewijzigd beleid. De SERV geeft advies over de budgettaire ruimte voor nieuwe initiatieven en voor schuldafbouw. Stabiliteit op lange termijn staat hierbij voorop.
    Jaarlijks in januari maakt de SERV een evaluatie van de begroting zoals ze door het Vlaams Parlement is goedgekeurd. De SERV besteedt ook aandacht aan dossiers die een grote impact kunnen hebben op de begroting zoals communautaire afspraken, staatshervorming, kosten van vergrijzing, publiek private samenwerking ...

    Met het Lambermontakkoord en de zesde staatshervorming kreeg Vlaanderen meer ruimte voor een eigen fiscaal beleid. De SERV geeft advies over nieuwe Vlaamse fiscale maatregelen en overlegt over de algemene beleidslijnen voor een toekomstig Vlaams fiscaal beleid.