Transitie naar een digitale samenleving

  Actieplan digitalisering
  De transitie naar een digitale samenleving. Aanbevelingen en acties

  4 juli 2018

  cover%20actieplan%20digitalisering.PNG

   

  De digitalisering schept enorme kansen voor meer welvaart en welzijn voor iedereen. Ze vergroot tegelijk ook bestaande uitdagingen en creëert er nieuwe. De opgave om het volle potentieel te realiseren, is daardoor gigantisch. Technologisch, maar ook vooral maatschappelijk en politiek-bestuurlijk. De digitalisering zorgt voor een ongeziene testcase voor de slagkracht, weerbaarheid en wendbaarheid van het beleid en de samenleving. Niet slagen is geen optie.

  De startpositie van Vlaanderen is niet slecht. Maar de digitale ontwikkelingen gaan snel en zijn diepgaand. Alle sectoren geraken doordrongen van digitale technologie en de versnelling is duidelijk voelbaar. Mee zijn en blijven is cruciaal. Enkele kleine maatregelen in de marge volstaan niet. Een volwaardige digitale agenda is nodig voor alle beleidsdomeinen.

  De Vlaamse sociale partners vinden het hoog tijd dat Vlaanderen een versnelling hoger schakelt: onderwijs, arbeidsmarkt en economie moeten zich sneller aanpassen aan de digitaliseringstrend en de ontwikkelingen niet zozeer ondergaan, maar vooral mee sturen. Daarom formuleren de sociale partners, in aanvulling op de eerdere startnota en visienota van de SERV, een hele reeks aanbevelingen en acties om samen met de Vlaamse Regering en andere actoren de overgang naar een digitale samenleving nu aan te pakken. Deze aanbevelingen moeten de basis vormen voor de noodzakelijke digitale agenda voor Vlaanderen.

  English version

  Visienota digitalisering en robotisering
  De transitie naar een digitale samenleving: aanzet voor een integrale beleidsagenda

  19 januari 2018

  cover%20visienota%20digitalisering.png

   

  De Vlaamse sociale partners willen met deze visienota maximaal inspelen op de kansen en uitdagingen van de digitalisering voor de economie en de arbeidsmarkt in Vlaanderen. De digitalisering leidt immers tot nieuwe kansen voor groei, jobs, welzijn en duurzaamheid. Naast kansen zijn er echter ook talrijke uitdagingen, voor het onderwijs, de arbeidsmarkt, het economisch beleid, de sociale rechtvaardigheid en het functioneren van overheden. De digitalisering vergroot de al bestaande uitdagingen, maar reikt tegelijk ook nieuwe mogelijkheden aan om ze aan te pakken.

  Onze bestaande instituties (beleidsinstrumenten, structuren, praktijken) zijn echter niet altijd aangepast aan het digitale tijdperk dat voor ons ligt. Bovendien wordt nog vaak te traag of ondoordacht gereageerd op de ontwikkelingen in de praktijk. Dat zorgt voor onduidelijkheid, belemmeringen, gemiste kansen en een ongelijk speelveld.

  Om deze transitie in goede banen te leiden, is er volgens de Vlaamse sociale partners nood aan een geïntegreerde, coherente en gecoördineerde beleidsagenda. In tegenstelling tot veel andere regio’s en landen, heeft Vlaanderen die nog niet. De SERV geeft daartoe de aanzet met een eigen visienota. De nota bevat vijftig belangrijke bouwstenen voor de gewenste integrale agenda. Ze geven in grote lijnen aan waarop er moet gewerkt worden (wat er moet gebeuren). De verdere concretisering (hoe dat moet gebeuren) gebeurt tegen het einde van maart in de vorm van beleidsrichtingen en acties voor een selectie van prioritaire werkterreinen.

  English version

   

  Advies E-commerce

  9 mei 2017

  cover%20advies%20e-commerce.png

   

  In 2016 voerde de SERV diepgaand onderzoek naar e-commerce als één van de sterk opkomende digitaliseringsfenomenen in de maatschappij. In het SERV-rapport wordt omschreven wat e-commerce precies inhoudt, wordt het beleid ten aanzien van digitalisering en e-commerce op de diverse beleidsniveaus uitgespit, worden cijfergegevens - hoofdzakelijk over de B2C-markt - verstrekt en worden ontwikkelingen die gepaard gaan met e-commerce op documentaire wijze uit de doeken gedaan.

  Op basis van dit rapport brachten de sociale partners een advies uit waarin aandacht wordt gevraagd van de Vlaamse overheid voor:

  • een goede omkadering van e-commerce complementair aan het Europese en federale beleid
  • de impact van digitale ontwikkelingen op de werknemers en burgers
  • een adequaat flankerend beleid ten aanzien van de handelaar
  • beleidsacties ten aanzien van de consument
  • handelskernversterking en detailhandelsbeleid
  • een duurzame mobiliteit en slimme logistiek. 

  Startnota
  De transitie naar een digitale samenleving. Een verkenning van kansen en uitdagingen

  3 mei 2017

  cover%20startnota%20digitalisering.png

   

  Net zoals de rest van de wereld staat Vlaanderen voor een nieuwe ingrijpende technologische revolutie. De digitalisering beïnvloedt alle aspecten van het maatschappelijk leven. Deze transformatie zal qua omvang, snelheid en complexiteit veel ingrijpender zijn dan de transformaties waarmee de samenleving in het verleden werd geconfronteerd.

  Tegelijk is duidelijk dat de omslag naar een digitale samenleving niet van vandaag op morgen zal gebeuren en dat er grote verschillen kunnen zijn tussen levensdomeinen en bedrijfssectoren. Bovendien hangen de ontwikkelingen en hun gevolgen niet louter af van de technologische mogelijkheden. Een en ander kan gestuurd, ondersteund of gereglementeerd worden. Cruciaal daarbij is dat ondernemingen, werkenden, burgers, overheden en organisaties in staat zijn om de vruchten te plukken die de digitalisering biedt en de bedreigingen af te wenden. De overheid en de sociale partners hebben hierin een belangrijke rol te spelen. Zij kunnen perspectief en houvast bieden en mee de voorwaarden creëren voor een soepele transitie naar een digitale economie en samenleving met meer welvaart, inclusie en duurzaamheid.

  De SERV-startnota ‘De transitie naar een digitale samenleving’ beschrijft de belangrijkste kansen en uitdagingen van de digitalisering voor de economie en de arbeidsmarkt in Vlaanderen met het oog op de afbakening van een aantal werkterreinen en kernvragen waarover de komende maanden de discussie onder Vlaamse sociale partners - en breder - zal worden georganiseerd.

  English version