StIA-werkprogramma 2023

De Stichting Innovatie & Arbeid doet praktijkgericht onderzoek en verspreidt de onderzoeksinzichten naar de werkgevers- en werknemersorganisaties en naar ondernemingen, organisaties en sectoren.

Het onderzoek is rond drie thema’s geclusterd: (1) arbeidsmarkt en innovatie in ondernemingen en organisaties, (2) werkbaar werk en langere loopbanen en (3) ondernemerschap, economie en innovatiebeleid.

In 2023 staan onder meer de volgende onderzoeken op de agenda:
 

  • Vlaamse Werkbaarheidsmonitor – meting bij werknemers en zelfstandige ondernemers. Tegen eind 2023 volgt de basisrapportering van de onderzoeksresultaten.
  • Trendrapport Freelancers op de Vlaamse arbeidsmarkt.
  • Ondernemingsenquête – rapport digitalisering. In 2021 is de achtste editie van de Ondernemingsenquête uitgevoerd. Begin 2023 wordt een rapport gepubliceerd over de evolutie in digitalisering in ondernemingen en organisaties.
  • Inclusief ondernemen in samenwerking met sectoren. In het kader van de addenda non-discriminatie en inclusie van de sectorconvenanten voert de Stichting een onderzoek uit naar de noden, behoeften en inspirerende praktijken rond inclusief ondernemen.  
  • Anders Organiseren 2.0. De Stichting zal een rapport maken naar aanleiding van het ESF/Europa WSE project en de oproep Anders Organiseren 2.0, gericht op het herinrichten van de organisatiestructuur en/of het aanpassen van de cultuur binnen de organisatie.  
  • Loopbaanontwikkeling op de werkvloer. Na het eerste onderzoek rond werknemerschap (met focus op jonge werknemers) zal de Stichting in dit onderzoek ingaan op de thematiek van loopbaanontwikkeling en -groei op de werkvloer.  
  • Environmental, Social & Governance (ESG) rapportering bij Vlaamse ondernemingen. Dit onderzoek wil de implementatie van de Europese ESG-wetgeving in Vlaamse ondernemingen ondersteunen door het implementatieproces in kaart te brengen en sensibiliserende initiatieven te ontplooien.
  • Familiebedrijven in Vlaanderen. Dit onderzoek behandelt de realiteit van familiebedrijven in Vlaanderen en kijkt naar hun belang, uitdagingen en opportuniteiten .
  • Strategieën van ondernemingen om met arbeidsmarktkrapte om te gaan. Via verkennende gesprekken en een (online) enquête bij ondernemingen en organisaties verzamelt dit onderzoek inzichten in de soorten strategieën, knelpunten of opportuniteiten om met arbeidsmarktkrapte om te gaan.

De Stichting hecht tevens veel belang aan een brede valorisatie van haar onderzoek via o.a. vormingen, workshops, gastcolleges op maat en aanlevering van data op basis van de werkbaarheidsmonitor op vraag van sociale partners en derden. In 2023 komt er een vernieuwde website ‘werkbaarwerk.be’. Op 29 maart 2023 organiseert de SERV samen met de Vlaamse overheid een grootschalig event rond werkbaar werk, om intermediairs te bereiken, te ondersteunen en aan te zetten tot actie. De Stichting ondersteunt ook de campagne werkbaar werk in het kader van de intersectorale werking van de SERV en het materiaal voor sectoren.