Samenwerking op bedrijventerreinen

Project status
Afgerond

Samenwerking op bedrijventerreinen wint aan belang. Het biedt kansen om - vanuit een hele concrete lokale verankering en nabijheid - bedrijven sterker te maken in hun bedrijfsvoering. Het beïnvloedt ook positief de omgevingsfactoren. Met het project wil de Stichting Innovatie & Arbeid een aantal inspirerende voorbeelden van samenwerking op bedrijventerreinen in kaart te brengen en nagaan welke elementen van belang zijn om in Vlaanderen tot een duurzame aanpak te komen. We brengen de drempels en hefbomen in kaart.

Wat onderzoeken we?

Op één op de tien bedrijventerreinen wordt samenwerking  gedragen door een bedrijventerreinvereniging en/of een bedrijventerreinmanager. Zij kunnen meerdere bedrijventerreinen onder zich hebben. De meerderheid van de bedrijventerreinen beschikt niet over een bedrijventerreinvereniging maar dit betekent niet dat er geen samenwerking en samenwerkingsverbanden bestaan. In het kader van dit project brengen we organisatiestructuren in kaart : actoren en de organisatiesetting waarin ze opereren. Bedrijventerreinverenigingen zijn één van de formules.

Figuur 1 Potentiële actoren bij bedrijventerreinmanagement

 

schematische voorstelling samenwerking op bedrijventerreinen

De trekkers of sturende krachten van het bedrijventerreinmanagement zijn zeer divers: één bedrijf, een groepje van bedrijven, een ambtenaar van de gemeente, een intergemeentelijke vereniging voor streekontwikkeling, de POM of een andere stakeholder. Volgens een studie van het Agentschap Ondernemen & Innoveren ‘Duurzaamheidsmeter, economische sites & bedrijventerreinen’ (2017) gebeurt in de praktijk het parkmanagement meestal in nauwe samenwerking met de lokale overheid en leidt dit veelal tot het verbeteren van de (bedrijfs)economische resultaten en de performantie van de bedrijven en ook tot een vermindering van milieubelasting en een zorgvuldiger ruimtegebruik.De onderzoeksvragen spitsen zich toe op verschillende deelaspecten.

 • Welke factoren zorgen voor een goede samenwerking op bedrijventerreinen? Wat zijn de triggers en hefbomen? Wat zijn de drempels?
 • Welke factoren zijn van belang rond welke thema’s?
 • Wat zorgt voor samenwerking op korte termijn, wat voor duurzame samenwerking op lange termijn?
 • In welke financieringsmodellen en organisatiestructuren heeft een duurzaam bedrijventerreinmanagement het meeste kansen?
 • Welke  actoren zijn goed geplaatst om als trekker te fungeren?
 • In welke mate beïnvloeden de diverse overheidsdiensten deze factoren en wat kunnen deze doen om duurzame samenwerking op bedrijventerreinen te ondersteunen?
 • Wat kunnen andere partners doen om duurzame samenwerking op bedrijventerreinen te ondersteunen?

Bij de casestudies gaan we na welke factoren een rol spelen in het uitbouwen van duurzame samenwerking en wat de triggers, hefbomen en drempels zijn.

Werkwijze

In een voorbereidende fase wordt het landschap van bedrijventerreinen en de potentiële samenwerking in kaart gebracht.In het onderzoek gaan we op zoek naar inspirerende voorbeelden in Vlaanderen van duurzame samenwerking op bedrijventerreinen. Als buitenlands voorbeeld wordt een Nederlandse case met een BedrijvenInvesteringsZone (BIZ) in kaart gebracht.Bij de definitieve selectie van de bedrijventerreinen waar veldonderzoek en casestudies gebeuren houden we rekening met regionale spreiding, grootte, verscheidenheid aan betrokken actoren, actuele thema’s en financiering. We kiezen voor vijf tot tien cases (bedrijventerreinen) die voor één of meerdere aspecten inspirerend zijn voor duurzaam bedrijventerreinmanagement.Voor elke case brengen we in kaart rond welke thema’s wordt samengewerkt op het bedrijventerrein, welk financierings- en organisatiemodel wordt gehanteerd, welke actoren en partners betrokken zijn. Hierbij gaan we op zoek naar de drempels en hefbomen voor een goede samenwerking. Ook vragen we aan de gesprekspartners welke vragen of voorstellen zij hebben t.a.v. het beleid (lokaal, regionaal, Vlaams, …) en de andere partners of actoren.

 • De gesprekspartners zijn alle betrokken interne en externe actoren die bij de samenwerking op het betreffend bedrijventerrein betrokken zijn.
 • De bedrijventerreinmanager of trekker.
 • Een of meerdere bedrijven, trekkers en andere.
 • Een vertegenwoordiger van het betrokken beleidsniveau.
 • Eventuele andere belangrijke betrokken partners.
 • Indien betrokken, een vertegenwoordiger van werknemerszijde.

De bevindingen moeten voor de overheid inspirerend zijn om het ondersteuningsbeleid voor bedrijventerreinmanagement efficiënt en effectief uit te bouwen.In een laatste fase stellen we een rapport op met een beschrijving van de casestudies en een analyse van de parallellen en verschillen en een verslag van de aandachtspunten voor alle actoren algemeen en voor de overheid in het bijzonder.

Resultaten

De resultaten werden gebundeld in een onderzoeksrapport van de Stichting Innovatie & Arbeid.