Onderzoek naar de troeven en uitdagingen voor de tewerkstelling in de Budaregio, meer bepaald in de bouw, recyclage en logistiek

Project status
Afgerond

Dit onderzoek werd vóór de coronacrisis (voorjaar 2020) uitgevoerd. De resultaten houden dan ook geen rekening met de gevolgen van deze crisis.

De Stichting Innovatie & Arbeid onderzocht de huidige en toekomstige tewerkstellings- en opleidingsmogelijkheden in de Buda-regio.

Wat onderzoeken we?

In het onderzoek wordt gekeken naar de troeven en de uitdagingen voor de tewerkstelling in de Budaregio.

Werkwijze

Het onderzoek gebeurt aan de hand van cijfermateriaal uit databanken van Actiris, VDAB en de Nationale Bank van België. Verder voeren we kwalitatief onderzoek, met interviews in bedrijven in drie sectoren van belang in de regio. Het gaat om drie bouw- en recyclagebedrijven (Dekempeneer nv, Grond- en Afbraakwerken De Meuter nv en SUEZ Recycling & Recovery Belgium) en drie logistieke bedrijven (DHL Global Forwarding nv, GLS Belgium Distribution nv en Van Leeuwen Buizen Groep).  

Timing

Het rapport is gepubliceerd in juli 2020.

Resultaten

De Budaregio, ten noorden van Brussel, op de grens van het Vlaams en Brussels gewest, kent een (her)ontwikkeling. Veel van de vroegere industrie is verdwenen, maar nieuwe bedrijven en organisaties komen er zich vestigen en tal van studies en initiatieven zetten het gebied weer op de kaart. De regio heeft belangrijke troeven voor bedrijven en werknemers, maar er moeten ook uitdagingen worden aangepakt om de ontwikkeling verder te ondersteunen.

Troeven

Zowat één op vijf bedrijven in het gebied is actief in één van de sectoren bouw, recyclage en logistiek die mee het DNA van de regio bepalen. Er zijn kansen voor de bestudeerde bedrijven in het gebied. Verschillende onder hen willen zelfs uitbreiden. Maar ook bedrijven uit andere sectoren zijn er actief, en nieuwe, ook dienstverlenende ondernemingen vinden er een plek. De centrale ligging is een pluspunt alsook de mogelijkheid om activiteiten voor het gebied zelf te ontplooien. Bovendien een omgeving met een groeiende bevolking en mogelijke economische groei.In de bestudeerde bedrijven en regio zijn er jobs voor hooggeschoolden, maar vooral voor arbeiders met een diploma secundair onderwijs, maar ook mogelijkheden voor kortgeschoolden en personen met een migratieachtergrond. Hoewel ze gemiddeld iets minder medewerkers tewerkstellen dan de andere bedrijven in de regio, zijn er veel personen uit de omgeving bij hen aan de slag, vaak gerekruteerd via eigen bedrijfskanalen. Er is een beperkt verloop. De bestudeerde bedrijven leren specifieke vaardigheden op de werkvloer aan, zo ook talenkennis, belangrijk in het gebied, al wordt tweetaligheid niet altijd even sterk vooropgesteld. Inzake competenties vraagt men: de gepaste attitude, motivatie en flexibiliteit; soms sectorspecifieke competenties; digitale competenties en competenties om met circulaire activiteiten in het bedrijf om te gaan. Dit laatste vooral bij de bouw en recyclage om afvalgrondstoffen te scheiden voor hergebruik. De meeste medewerkers in de regio en de bevraagde bedrijven werken voltijds met een contract van onbepaalde duur, al dan niet in ploegen. Er is een beperkt aantal interim- en stagecontracten.

Uitdagingen

Maar er zijn uitdagingen. De vaardigheden die bedrijven zoeken en de competenties van de grote groep werkzoekenden in de omgeving stemmen niet altijd overeen. Werk aan de winkel voor een betere matching. De bevraagde bedrijven zoeken oplossingen om werknemers aan te trekken: bijvoorbeeld focus op latent werkzoekenden, jobcrafting, employer branding en rekrutering van werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Meer samenwerking met sectorfondsen, andere ondernemingen, scholen en arbeidsbemiddelingsdiensten zou ook ondersteuning bieden, eventueel ook een regionaal uitwisselingsplatform rond personeelszaken.Om hun economische positie te verbeteren willen ze ook meer stappen zetten naar (nog) meer duurzame activiteiten. Ze kunnen een partner zijn in het uitbouwen van een duurzame regio en mogelijk bijdragen tot een circulaire economie. Met het oog op hun investerings- en bedrijfsbeleid willen ze verder ook oplossingen voor de mobiliteitsproblemen, een aantrekkelijker omgeving en meer duidelijkheid en afstemming inzake regelgeving en plannen van gemeenten, gewesten en het federale niveau, die op meerdere domeinen bevoegd zijn voor het gebied.

BUDA+project

Het onderzoek liep in samenspraak met het BUDA+-project van verschillende partners:  Vilvoorde, Machelen, Brussel, Perspective.Brussels (Planbureau Brussel), het Vlaams Departement Omgeving, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, de provincie Vlaams-Brabant, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Vlaams-Brabant en Citydev.Brussels (Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij van het Brussels gewest), en toetredende partners Voka-Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant, VOKA Metropolitan en BECI (Kamer van Koophandel & Verbond van Ondernemingen te Brussel). Dit project bekijkt de ruimtelijke ordening, de mobiliteit en de mogelijke economische activiteiten en tewerkstelling in het gebied. Het maakt deel uit van het Territoriaal Ontwikkelingsprogramma Noordrand van de provincie Vlaams-Brabant en het Vlaams en het Brussels Gewest.