Missiegedreven Innovatiebeleid. Een verkenning aan de hand van buitenlandse beleidsontwikkeling.

Project status
Afgerond

Hoe kunnen we de technologische innovaties en het innovatiebeleid explicieter ten dienste stellen van de maatschappij en van wat de burgers belangrijk vinden? Welke missies of visionaire stappenplannen leggen we met het innovatiebeleid vast om de sociale, ecologische en economische grote uitdagingen van de 21ste eeuw aan te pakken? Het is een vraag waarover wereldwijd innovatiebeleidsmakers zich buigen en oplossingen voor zoeken. ‘Mission-Oriented Innovation Policy’ (MOIP) of het ‘missiegedreven innovatiebeleid’ is trending, maar de beleidsontwikkeling staat nog in de kinderschoenen.

De opstap naar een missiegericht innovatiebeleid staat ook op de agenda van de Vlaamse regering. Belangrijke ad-hoc initiatieven zoals ondermeer de Moonshot, de transitieprioriteiten en de beleidsagenda’s voor artificiële intelligentie en cybersecurity worden daarbij geplaatst binnen een breder kader dat gelinkt wordt aan grote maatschappelijke uitdagingen zoals klimaat, digitalisering, vergrijzing, … De dynamiek binnen de zgn. quadruple helix maakt dat zowel de overheid als de kennisinstellingen, de bedrijven en de burgers (maatschappelijk middenveld) hierin een rol opnemen.

Wat onderzoeken we?

De Stichting Innovatie & Arbeid maakte daarom een stand van zaken op, een verkenning aan de hand van buitenlandse beleidsontwikkeling. De grondslag en motieven van dit beleid, de evoluties en tendensen die aan de oorsprong liggen, en de dimensies en bouwstenen van missiegedreven innovatiebeleid worden in dit onderzoeksrapport geanalyseerd. Deze inzichten dienden als basis voor het advies dat de SERV uitbracht. Daarin houden de sociale partners een pleidooi om ook in Vlaanderen hiervan verder werk te maken.

Werkwijze

Voor het onderzoek is een literatuurstudie uitgevoerd en informatie verzameld via webinars met experten. De informatie is tussentijds voorgelegd aan en afgetoetst met de sociale partners in de SERV-Commissie Economie en Innovatie.

Timing

Het informatierapport is afgesloten op 28 januari 2021. Het is op 30 maart 2021 publiek gemaakt, als bijlage bij het SERV-advies ‘Het klavertje vijf van een missiegedreven innovatiebeleid’.

Resultaten

Het informatierapport geeft een inzicht in de bouwstenen en de uitrol van missiegedreven innovatiebeleid.

 

Contact