Kansen op werk en opleiding in de Buda-regio

  Project status
  Lopend

  De Stichting Innovatie & Arbeid onderzoekt de huidige en toekomstige tewerkstellings- en opleidingsmogelijkheden in de Buda-regio. In het kader van de opwaardering van deze bedrijvenzone in de noordrand van Brussel wil de Stichting meer zicht krijgen op de noden van de bedrijven met betrekking tot personeel en hun samenwerking met opleidings- en arbeidsmarktpartners.

  De regio, vlakbij Brussel en de luchthaven, heeft een belangrijke economische rol op regionale en nationale schaal. Door diverse overheids- en andere partners wordt binnen het BUDA+-project werk gemaakt van een duurzame visie op de herontwikkeling van het gebied, met oog voor aspecten van economische ontwikkeling, mobiliteit, milieu- en waterbeheer en gebouwengebruik.

  De Stichting Innovatie & Arbeid stemt voor haar onderzoek af met de partners binnen het BUDA+-project. Mogelijke initiatieven rond circulaire economie in de bedrijven en de impact voor de werknemers worden als aandachtspunten in het onderzoek meegenomen.

  Wat onderzoeken we?

  Het onderzoek “Kansen op werk en opleiding in de Buda-regio: een casestudie bij bedrijven, intermediaire actoren en onderwijs- en opleidingsverstrekkers” focust op de huidige en toekomstige tewerkstellings- en opleidingsmogelijkheden in de regio, vertrekkend vanuit een kwalitatieve benadering. Belangrijke vragen zijn:

  • Welke factoren op de arbeidsmarkt zijn van belang om in de regio tot een verdere groei van de bedrijvigheid en bijbehorende werkgelegenheid te kunnen komen?
  • Welke profielen van werknemers hebben de bedrijven in de regio nodig? Wat is het potentieel voor kort-, midden- en hooggeschoolden en de reden voor hun tewerkstelling?
  • Kiezen de bedrijven ook voor werknemers met andere statuten en niet-vaste contracten en zo ja, waarom?
  • Hoe ziet het opleidings- en loopbaanbeleid van bedrijven eruit?
  • Waar en hoe worden nieuwe medewerkers gerekruteerd?
  • Welke investeringen doen de bedrijven in innovaties en nieuwe technologieën en wat is de impact op de werknemers?
  • Hoe verloopt de samenwerking tussen de bedrijven, met diverse toeleidingsinstanties en onderwijs- en opleidingsverstrekkers en met sectororganisaties?
  • In welke mate werken de bedrijven vandaag al circulair en met welke implicaties voor de vraagstukken inzake werk en opleiding? Vervullen ze daarmee een voorbeeldfunctie voor de Buda-zone die dienst zou kunnen doen als een zone voor de verdere uitbouw van een circulaire economie, met weinig of geen afval meer en een kringloop van grondstoffen?
  • Welke nieuwe initiatieven in de regio hebben een impact op de tewerkstellings- en opleidingsmogelijkheden in de regio?

  Op deze manier zal een beeld geschetst worden van welke aspecten belangrijk zullen zijn in de toekomst en welke zaken extra aandacht verdienen om de toekomstige situatie te optimaliseren.

  Werkwijze

  De onderzoeksvragen worden bestudeerd aan de hand van kwalitatief onderzoek, met interviews in enkele bedrijven in enkele sectoren van belang in de regio (de afvalverwerking en recyclage, bouw(materialen) en logistiek), en mogelijk ook in een belangrijk bedrijf uit de chemiesector.  

  De gesprekspartners zijn verder verantwoordelijken van arbeidsbemiddelingsdiensten, interimkantoren, scholen, opleidingsinstanties en sectorale aanspreekpunten.

  Voor zover mogelijk worden er ook kwantitatieve gegevens verzameld over de tewerkstellings- en opleidingsmogelijkheden in de regio.

  Timing

  We verwachten de resultaten in 2020.

  Resultaten

  De resultaten zullen gebundeld worden in een onderzoeksrapport van de Stichting Innovatie en Arbeid.