Freelancers op de Vlaamse arbeidsmarkt: een update

Project status
Lopend

Het eerste rapport van de Stichting Innovatie & Arbeid over freelancers in Vlaanderen is vijf jaar oud. Het werd voorgesteld op een SERV-Academie over ‘Flexibiliteit op de arbeidsmarkt en in ondernemingen’. Freelancers verstrekken diensten aan ondernemingen als zelfstandige zonder personeel op tijdelijke- of projectbasis. Het rapport bracht een duidelijke begripsafbakening en duiding van het fenomeen van de freelancers in Vlaanderen.

 

Wat onderzoeken we?

Het thema blijft actueel, zowel in de bedrijfspraktijk als bij de sociale partners. Mede door de corona context en als antwoord op de arbeidsmarktkrapte, wordt dit bedrijfsmodel meer structureel ingezet, met impact op de arbeidsmarktpositie van freelancers. Ook de evolutie van platformwerk, en de Europese en nationale ontwikkelingen in het statuut van koeriers, maken een update wenselijk, zowel kwantitatief als kwalitatief.

Het onderzoek kan een aanzet bieden voor de sociale partners om binnen de SERV de vinger aan de pols te houden en verdere initiatieven te nemen.

Werkwijze

De update baseert zich zowel op kwantitatief als kwalitatief onderzoek.

In lijn met het eerste rapport worden de kwantitatieve bevindingen geactualiseerd. Dit gebeurt aan de hand van geselecteerde statistieken van de FOD Economie. We putten daarnaast uit de gegevens van de Vlaamse Werkbaarheidsmonitor waarin ook de zelfstandigen zonder personeel (zzp) worden bevraagd. Indien beschikbaar wordt aangeknoopt met de informatie uit de Ondernemingsenquête editie 2021 met betrekking tot de inzet van flexibele statuten in de ondernemingen.

De actuele knelpunten en uitdagingen worden getoetst aan de hand van interviews met freelancers en hun opdrachtgevers, evenals experten. Hierbij wordt rekening gehouden met de onderscheiden types van dienstverlening, zodat een relevante diversiteit in aangebrachte aandachtspunten bestaat.

Timing

Het project wordt afgerond tegen eind 2022.

Resultaten

De resultaten worden gebundeld in een onderzoeksrapport van de Stichting Innovatie en Arbeid.

Contact