ESG en de niet-financiële duurzaamheidsrapportage

Project status
Lopend

De focus van de Europese Commissie op het verduurzamen van de Europese economie doet het belang van en het bewustzijn rond ESG-criteria zowel bij ondernemingen als overheden toenemen. Als afkorting van ‘environmental, social and governance’, staat ESG voor de meetbare milieu-, sociale- en governance-factoren die de vorderingen van een organisatie op het vlak van duurzaamheid aangeven. De verplichte duurzaamheidsrapportage als onderdeel van de jaarlijkse financiële rapportage, zit vervat in de CSRD, de Corporate Sustainability Reporting Directive. Dit is slechts één van de diverse Europese initiatieven die rechtstreeks en/of onrechtstreeks de verduurzaming van de economie beogen. De verregaande complexiteit die dit met zich meebrengt, maakt dat ondernemingen zich hier tijdig moeten op voorbereiden.

Wat onderzoeken we?

Op vraag van de Commissie Economie van de SERV, beoogt dit informatieproject in de eerste plaats de relevante ontwikkelingen in de gefaseerde besluitvorming omtrent de verplichte duurzaamheidsrapportage en de ontwikkeling van bijhorende ESG-standaarden, op te volgen. Anderzijds brengen we een aantal praktijkgevallen in kaart die meer licht werpen op de interne organisatie en voorbereiding van ondernemingen en organisaties die in een eerste fase aan de richtlijn onderworpen zullen zijn. Ook de rol van financiële instellingen in dit kader, komt aan bod.

Werkwijze

Kwalitatief onderzoek, met literatuurstudie, en dieptegesprekken met experten en in ondernemingen.

Timing

Het project loopt tot half 2024.

Resultaten

De updates worden periodiek voorgelegd aan de SERV-Commissie Economie.
De resultaten van het praktijkonderzoek worden gebundeld in een onderzoeksrapport van de Stichting Innovatie en Arbeid.

Contact