De competentieportfolio van de Vlaamse zelfstandige ondernemer

Project status
Lopend

Een analyse op basis van gegevens uit de Vlaamse Werkbaarheidsmonitor 2007-2019

Zelfstandige ondernemers die over sterke competenties beschikken zijn ook succesvoller in hun ondernemerschap. Niet alleen de vaktechnische competenties maar ook die inzake management en bedrijfsbeheer zijn van tel.

Wat onderzoeken we?

Het onderzoek baseert zich op de bevindingen van de driejaarlijkse werkbaarheidsmetingen bij de zelfstandigen. Het spitst zich toe op de kwaliteit van de competentieportfolio van de Vlaamse zelfstandige ondernemer. Deze doorlichting heeft betrekking op volgende aspecten: basisopleiding, bijscholing, leermogelijkheden, technische competenties, management competenties. Daarbij wordt gezocht naar een samenhang met andere kenmerken van het ondernemerschap die uit de databank kunnen afgeleid worden.

Een tweede luik in het onderzoek omvat een korte verkenning van de beschikbare achtergrondinformatie om de evolutie van het deficit inzake managementcompetenties te kunnen duiden.

Werkwijze

Het betreft een kwantitatief onderzoek op basis van de driejaarlijkse metingen 2007-2019. Het tweede luik van dit project berust op literatuuronderzoek en diepte-interviews.

Timing

We verwachten de resultaten in het najaar 2021.

Resultaten

De resultaten worden gebundeld in een onderzoeksrapport van de Stichting Innovatie en Arbeid.