Arbeidsvraagstuk in de veeteelt

Project status
Afgerond

Vandaag heeft 29% van de melkvee- en varkenshouders één of meerdere externe werkkrachten in dienst. Een kwart van alle veehouders heeft plannen om mensen aan te werven in de toekomst. Motivatie en flexibiliteit zijn daarbij belangrijker dan ervaring. Maar financiële onzekerheid en complexe administratie weerhoudt veehouders ervan op zoek te gaan naar bijkomend personeel.

Wat onderzoeken we?

De melkvee- en varkenshouderij kent een verscheidenheid aan bedrijven. Over het algemeen zien we in Vlaanderen een evolutie naar minder bedrijven en een grotere veestapel per bedrijf. Deze evolutie gaat gepaard met een relatief nieuwe uitdaging in de sector: een groeiende nood aan arbeidskrachten. Dit onderzoek brengt in kaart hoe landbouwers in de veeteeltsector omgaan met het arbeidsvraagstuk en wat de uitdagingen zijn, vandaag en in de toekomst. Hierbij wordt bekeken welke noden er zijn op vlak van personeel en met welke vragen of drempels met betrekking tot personeel veetelers geconfronteerd worden.

Werkwijze

In een eerste fase werd een kwantitatieve bevraging gedaan bij 428 melkvee- en varkenshouders aan de hand van een online enquête. Het cijfermateriaal, verzameld via de enquête, werd aangevuld met zeven diepte-interviews.

Timing

Het rapport werd afgerond in juli 2019.

Resultaten

De werkkrachten die de melkvee- en varkenshouders willen aantrekken of vandaag al in dienst hebben, moeten vooral de juiste ingesteldheid hebben. Gemotiveerd zijn om te werken en bij te leren, en een goede omgang met dieren zijn belangrijker dan ervaring in de sector. Werkkrachten moeten verder flexibel zijn om op minder gangbare uren te willen werken.

Ook het financiële aspect vormt een moeilijkheid voor bedrijven. Om mensen aan te werven en in dienst te houden moet de bedrijfsopbrengst voldoende hoog en zeker zijn. Wanneer de bedrijfsleiders hierover twijfelen, durven ze de stap naar het inschakelen van extern personeel vaak niet zetten.

Daarnaast is er onzekerheid over de regelgeving, het beheer en de aanwerving van externe werkkrachten. Met de ondersteuning van een sociaal secretariaat of organisatie voor land- en tuinbouwers is dat iets minder het geval. Het blijft zowel voor de veehouders als voor de ondersteunende organisaties vaak zoeken naar de juiste formule. Zo komen niet alle openstaande vacatures van de veehouders terecht in de vacaturebank van VDAB.