Arbeidsvraagstuk in de veeteelt

  Project status
  Lopend

  Vanuit de veeteeltsector komen steeds meer vragen naar en over arbeidskrachten. Veranderingen zoals de schaalvergroting die veel bedrijven recent doorvoerden, een toegenomen aanwezigheid van digitale toepassingen en een veranderende rol van familieleden en gezin beïnvloeden de manier van werken. Dit onderzoek brengt in kaart hoe landbouwers in de veeteeltsector omgaan met het arbeidsvraagstuk en wat de uitdagingen zijn, vandaag en in de toekomst.

  Wat onderzoeken we?

  Het onderzoek heeft een tweedelige doelstelling. Ten eerste de huidige situatie beschrijven. Daarbij wordt in kaart gebracht in welke mate en op welke manier vandaag gebruik wordt gemaakt van personeel in de veeteelt. Ten tweede een blik werpen op de toekomst. Hierbij wordt bekeken welke noden er zijn op vlak van personeel naar de toekomst toe en met welke vragen of drempels met betrekking tot personeel veetelers geconfronteerd worden. Op deze manier zal een beeld geschetst worden van welke aspecten belangrijk zullen zijn in de toekomst en welke zaken extra aandacht verdienen om de toekomstige situatie te optimaliseren. Om de vooropgestelde vragen te beantwoorden wordt het onderzoek toegespitst op twee takken uit de veeteelt waar het arbeidsvraagstuk momenteel sterk tot uiting komt, met name de melkveehouderij en de varkenshouderij.

  Werkwijze

  In een eerste fase wordt een kwantitatieve bevraging gedaan bij veetelers aan de hand van een online enquête. Het cijfermateriaal, verzameld via de enquête, wordt aangevuld met diepte-interviews. De interviews dienen ter uitdieping, verduidelijking of illustratie van de bevindingen op basis van het cijfermateriaal.

  Timing

  We verwachten de resultaten in juni 2019.

  Resultaten

  De resultaten zullen gebundeld worden in een onderzoeksrapport.