Advies wijziging gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid

advies op vraag
Vlaams minister van Bestuurszaken Binnenlands Bestuur Inburgering Toerisme en Vlaamse Rand
Bart Somers
Voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt en het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid

De Commissie Diversiteit bij de SERV staat achter de keuze voor een structureel beleidskader dat de beleidsmatige samenwerking met autonome partnerorganisaties verankert. De samenwerkingsovereenkomsten moeten hun autonome werking blijven garanderen. Wel wordt de erkenningstermijn best pas vastgelegd in de uitvoeringsbesluiten, samen met de modaliteiten voor erkenning, financiering, samenwerking, monitoring, evaluatie en bijsturing.

De ondersteuning van lokale besturen bij de uitbouw van een inclusief lokaal gelijkekansenbeleid is positief. Ook hier moeten de modaliteiten duidelijk worden vastgelegd in de uitvoeringsbesluiten. Deze partner(s) moeten minstens aantoonbare expertise inzake inclusie, gelijke kansen en diversiteit hebben.

Het decreet tekent ook een nieuwe aanpak van het horizontaal gelijkekansenbeleid uit. De commissie vraagt om daarbij een aantal elementen sterker decretaal te verankeren. Voor een horizontaal beleidsthema als gelijke kansen is het belangrijk dat elk beleidsdomein erop inzet binnen het eigen regulier beleid. Een actieve coördinatie, afstemming en ontwikkeling van expertise inzake gelijke kansen zijn nodig voor dat bredere gelijkekansenbeleid. Ook beleidsparticipatie van de betrokken groepen moet gegarandeerd worden door hun inspraak decretaal te verankeren, net als een adviesvraag over dat plan aan de Commissie Diversiteit.

Het wijzigingsdecreet voorziet in een procedure voor het organiseren van redelijke aanpassingen. Dat zorgt voor meer rechtszekerheid voor de betrokkenen. Wel moeten informele goede praktijken rond redelijke aanpassingen alle ruimte krijgen en gestimuleerd worden. De voorziene procedure moet vooral een middel zijn wanneer een informele aanpak ontoereikend blijkt. De commissie doet een aantal concrete aanbevelingen om deze procedure zo nauwkeurig mogelijk te formuleren.