Advies voorontwerp decreet wijziging integratie- en inburgeringsbeleid

advies op vraag
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Inburgering Wonen Gelijke Kansen en Armoedebestrijding
Liesbeth Homans
Voorontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid

​Het voorontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid bevat onder meer wijzigingen wat betreft de doelgroep van het integratiebeleid, de opdrachtomschrijving van de participatieorganisatie en het beleidskader inzake NT2.

De commissie kan zich niet vinden in de ruime definitie van personen van buitenlandse herkomst die zal worden gehanteerd. Voor de commissie moet de focus liggen op personen met de meest kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. De commissie vraagt ook om alle woonwagenbewoners blijvend te erkennen als bijzondere doelgroep binnen het integratiebeleid, ook wanneer ze op een residentieel terrein wonen.

Voor een effectief transversaal integratiebeleid is er nood aan een ambitieus overkoepelend actieplan met innovatieve en beleidsdomeinoverschrijdende acties, met een duidelijke afstemming tussen de verschillende beleidsdomeinen en met duidelijk meetbare en evalueerbare resultaatsindicatoren. De commissie vraagt om deze elementen mee op te nemen in de omschrijving van het actieplan waar nu eerder de focus ligt op analyse, acties en beschrijving van vooruitgang per beleidsdomein.

Wat betreft de participatie-organisatie vraagt de commissie verduidelijking bij de algemene doelstelling die voorop wordt gesteld en onderstreept de commissie dat het belangrijk is dat de participatie-organisatie haar autonome en onafhankelijke werking behoudt.

Verder is de commissie positief over de gegevensuitwisseling met gemeenten, de mogelijkheden om de lijst van opleidingen voor het flexibel inburgeringstraject aan te vullen en het verder vormgeven van het beleidskader NT2. De commissie geeft telkens een aantal aandachtpunten mee.