Advies tewerkstelling kansengroepen lokale besturen Vlaanderen

advies op eigen initiatief

De Commissie Diversiteit hecht veel belang aan de voorbeeldrol die lokale besturen hebben op het vlak van diversiteitsbeleid en de tewerkstelling van kansengroepen. De commissie waardeert dan ook de inspanningen van veel lokale besturen en de ondersteunende rol die Diverscity opneemt op dit terrein. Er is echter nog ruimte voor verbetering.

De Commissie Diversiteit vindt het belangrijk dat lokale besturen ambitieuze streefcijfers vooropstellen, met een groeipad naar evenredige arbeidsdeelname. Om die streefcijfers waar te maken vraagt de commissie dat lokale besturen een geïntegreerd diversiteitsbeleid voeren binnen hun organisatie. Hierbij is het van belang dat lokale besturen evenredige arbeidsdeelname opnemen als beleidsprioriteit binnen hun personeelsbeleid, er ingezet wordt op het wegwerken van barrières bij selectie en werving, meer gebruik gemaakt wordt van stages, studentenjobs, duaal leren en van opleidings- en tewerkstellingsmaatregelen die aanwerving van kansengroepen kunnen bevorderen. Verder benadrukt de commissie het belang van een doordacht taalbeleid en vraagt ze dat lokale besturen inzetten op non-discriminatie.  Als lokale besturen hun voorbeeldrol op het vlak van diversiteitsbeleid ten volle willen waarmaken besteden zij hier best niet alleen in hun personeelsbeleid, maar ook in hun dienstverlening, beeldvorming en arbeidsmarktcommunicatie de nodige aandacht aan. Tot slot vraagt de commissie dat lokale besturen werk maken van een goede monitoring en rapportering van de tewerkstelling van kansengroepen binnen hun organisatie, zodat een adequate evaluatie van het gevoerde beleid mogelijk wordt. De Vlaamse overheid dient hier  een coördinerende en faciliterende rol op te nemen.