Advies strategisch gelijkekansen en diversiteitsplan Vlaamse overheid 2021-2025

advies op eigen initiatief

Het strategisch meerjarenplan gelijkekansen en diversiteitsbeleid van de Vlaamse overheid vormt een belangrijke basis om de ambities voor diversiteit en gelijke kansen te realiseren. Volgens de geldende procedures had de Commissie Diversiteit dit plan al op 2 oktober 2020 voor advies moeten ontvangen. De commissie betreurt dat dit niet is gebeurd en is bezorgd over het uitblijven ervan. De Commissie Diversiteit geeft daarom op eigen initiatief haar belangrijkste aanbevelingen voor het strategisch meerjarenplan aan de minister.

Ondanks de gewaardeerde inspanningen van de Vlaamse overheid en de dienst diversiteitsbeleid de afgelopen jaren, verloopt de vooruitgang naar evenredige arbeidsdeelname in het eigen personeelsbestand traag. Er blijft nog een grote groeimarge. De commissie vraagt om nieuwe ambitieuze en tegelijk realistische streefcijfers vast te leggen. Geen verdere achterstand oplopen is daarbij een absoluut minimum en het uiteindelijke streefdoel moet evenredige arbeidsdeelname blijven.

Om dat doel te bereiken is er vooral nood aan gerichte acties. De commissie doet aanbevelingen op verschillende vlakken: rekrutering en selectie, non-discriminatie, realisatie van een inclusieve organisatiecultuur en een versterkte focus op competenties. De structurele ondersteuning van personen met een handicap of chronische ziekte moet blijven met acties die verder gaan dan sensibilisering en promotie. Tot slot moet blijvend werk worden gemaakt van monitoring en rapportering als belangrijke basis voor evaluatie en bijsturing van het gevoerde beleid.

De Commissie Diversiteit hecht veel belang aan de voorbeeldrol van de Vlaamse overheid voor gelijke kansen en diversiteit. Diversiteit, inclusie en non-discriminatie zijn daarbij fundamentele waarden die elke entiteit van de Vlaamse overheid moet integreren en uitdragen. Tegelijkertijd kan meer diversiteit in het eigen personeelsbestand een belangrijke bijdrage leveren aan de dienstverlening van de Vlaamse overheid, bv. doordat burgers zich er beter in herkennen.