Advies outreachende aanpak moeilijk bereikbare werkbereide niet-beroepsactieven

advies op eigen initiatief

In het Regeerakkoord 2019-2024 wordt de doelstelling van een algemene werkzaamheidsgraad van 80% tegen 2024 vooropgesteld. De Vlaamse Regering wil hiertoe de komende jaren 120 000 Vlamingen extra aan een job helpen. Om dit te realiseren telt élk talent, en wil men o.a. kwetsbare groepen en inactieven gaan activeren.

In dit advies op eigen initiatief tracht de Commissie Diversiteit om een kader te schetsen voor een beter bereik van niet-beroepsactieve groepen die (nog) niet (meer) bereikt worden door de VDAB-dienstverlening of die er niet op adequate wijze door geholpen zijn. De commissie bekijkt vervolgens hoe de specifieke methodiek van het outreachend toeleiden naar werk kan werken voor moeilijk bereikbare werkbereide niet-beroepsactieven.

De commissie doet hiertoe aanbevelingen tot een optimaal bereik van nieuwe doelgroepen in de reguliere dienstverlening en bestaande maatregelen. Voor niet-beroepsactieven die niet ingeschreven zijn bij VDAB vraagt de commissie dat VDAB een duurzame samenwerking aangaat met partners. Verder doet de commissie aanbevelingen rond het realiseren van een integrale aanpak van de doelgroep en haar problemen, het opbouwen van een vertrouwensrelatie tussen alle betrokkenen en het uitbouwen van een stimulerende en ondersteunende aanpak ten aanzien van werkzoekenden en werkgevers. Tot slot doet de commissie aanbevelingen omtrent het realiseren van goede monitoring en onderzoek als belangrijke basis voor beleidsbeslissingen, -evaluaties en -bijsturingen.