Advies gelijkekansen- en diversiteitsplan 2020

advies op vraag
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Inburgering Wonen Gelijke Kansen en Armoedebestrijding
Bart Somers

Het Gelijkekansen- en diversiteitsplan 2020 van de Vlaamse overheid ten aanzien van het eigen personeel is het laatste actieplan binnen het strategisch meerjarenplan 2016-2020. Het is dan voor een groot deel ook een verderzetting van het bestaande gelijkekansen- en diversiteitsbeleid. De commissie waardeert de waardevolle en relevante inspanningen om een meer diverse Vlaamse overheid te realiseren. Tegelijkertijd is er ruimte voor verbeteringen. Daartoe moeten alle entiteiten worden geënthousiasmeerd om te werken rond diversiteit. Ook zijn er ambitieuzere maatregelen nodig om het streefcijfer van 3% voor personen met een handicap of chronische ziekte te realiseren. Voor personen met een migratieachtergrond dient de beleidsfocus, inclusief het streefcijfer, te liggen op de meest relevante groep in het kader van evenredige arbeidsdeelname. Daarom  blijft de commissie vragen om de VESOC-definitie te hanteren die personen met een migratieachtergrond definieert als persoon met een nationaliteit van een land buiten de EU-15 of een persoon van wie minstens één ouder of twee grootouders een nationaliteit heeft van een land buiten de EU-15. Om sterker te focussen op competenties moeten de EVC-procedures binnen de Vlaamse overheid zo snel mogelijk worden afgestemd op het nieuwe EVC-decreet en moet de EVC-procedures de standaardprocedure worden voor elke vacature binnen de Vlaamse overheid.

In de aanloop van het nieuw strategisch meerjarenplan 2021-2025 nodigt de Commissie Diversiteit de Vlaams diversiteitsambtenaar uit om hierover van gedachten te wisselen.