Advies Gelijkekansen- en Diversiteitsplan 2019

advies op vraag
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Inburgering Wonen Gelijke Kansen en Armoedebestrijding
Liesbeth Homans

Elk jaar maakt de dienst Diversiteitsbeleid van de Vlaamse overheid een Gelijkekansen- en diversiteitsplan op over het overheidspersoneel. De Commissie Diversiteit ziet duidelijk verbeteringen. Zo worden voor personen van buitenlandse herkomst de streefcijfers voor stages en studentenjobs bereikt en is er in studentenjobs voor personen met een handicap of chronische ziekte een grote inhaalbeweging gemaakt. Op andere domeinen kan het zeker nog beter. Daarom moeten alle entiteiten, ook de minst goede leerlingen van de klas, geënthousiasmeerd worden om te werken rond diversiteit.

Ook is het van belang om sterker te focussen op competenties, o.a. via de uitbouw van een goed werkend EVC-beleid en een doordacht taalbeleid. De cijfers bewijzen dat dit nodig is: het streefcijfer van 3% voor personen met een handicap of chronische ziekte is nog lang niet in zicht. Ook de blijvende ondervertegenwoordiging van vrouwen in het topkader moet dringend aangepakt. Tot slot vindt de commissie het belangrijk dat de Vlaamse overheid bij het opvolgen van de tewerkstelling van personen van buitenlandse herkomst kijkt naar de groep die effectief geconfronteerd wordt met een achterstand op de arbeidsmarkt. Daarom  blijft de commissie vragen om de VESOC-definitie te hanteren die personen van allochtone afkomst definieert als persoon met een nationaliteit van een land buiten de EU-15 of een persoon van wie minstens één ouder of twee grootouders een nationaliteit heeft van een land buiten de EU-15.