Advies EVA toegankelijk Vlaanderen

advies op vraag
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Inburgering Wonen Gelijke Kansen en Armoedebestrijding
Liesbeth Homans

​Op 21 december 2017 ontving de SERV uw adviesvraag over het voorontwerp van decreet waarin de samenstelling van de raad van bestuur van de EVA Toegankelijk Vlaanderen wordt gewijzigd. De Commissie Diversiteit vindt het een goede zaak dat met de voorgestelde wijzigingen het oprichtingsdecreet van de EVA Toegankelijk Vlaanderen in overeenstemming wordt gebracht met het decreet deugdelijk bestuur. De commissie kan zich vinden in de keuze om de vertegenwoordiging van de provincies in de raad van bestuur daartoe af te bouwen op voorwaarde dat de samenwerking met de provincies niet wordt afgebouwd.

De Commissie Diversiteit wijst verder op het belang van het VN-verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap. In haar advies over het oprichtingsdecreet van de EVA Toegankelijk Vlaanderen vroeg de commissie al om personen met een handicap rechtstreeks bij de werking van de raad van bestuur van de EVA te betrekken. Op basis van de voorgestelde wijzigingen is de deelname van ervaringsdeskundigen niet gewaarborgd en is er geen betrokkenheid van representatieve organisaties van personen met een handicap in de raad van bestuur is voorzien. Om de actieve betrokkenheid van personen met een handicap, conform het VN-verdrag, te voorzien vraagt de Commissie Diversiteit om in de samenstelling van de raad van bestuur minimum 4 ervaringsdeskundigen (personen met een handicap) te benoemen, waarvan minstens 2 op basis van representatieve vertegenwoordiging. De commissie vraagt dat de Vlaamse Regering dit principe garandeert. Door het voorzien van 4 ervaringsdeskundigen in de raad van bestuur wordt de participatie van personen met een handicap, zoals vereist door het VN-verdrag, concreet ingevuld voor een thema dat hen rechtstreeks raakt. De betrokkenheid van personen met een handicap gebeurt eveneens op een praktische en werkbare manier.