Advies groenboek bestuur

  advies op vraag
  minister-president van de Vlaamse Regering
  Geert Bourgeois

  Het groenboek bestuur bevat volgens de SERV talrijke goede voorstellen om het functioneren van de Vlaamse overheid te verbeteren. Maar de SERV heeft ook heel wat kritiek.

  Belangrijke discussies zijn nog onderbelicht in het groenboek. Dat geldt voor thema’s zoals de digitalisering, de bestuurlijke organisatie van de Vlaamse overheid, de rol en het functioneren van de kabinetten en de Vlaamse Regering. Ook de link met de overheidsmiddelen, het personeel als hefboom voor een slagkrachtige overheid en het belang van culturele factoren komen te weinig aan bod.

  De meeste voorstellen rond ‘gedragen overheid’ zijn ondermaats. Kwaliteitsvolle betrokkenheid moet voorop staan, niet een voorkeur voor internetconsultaties. Wat de strategische adviesraden betreft, vindt de SERV niet dat er een keuze moet worden gemaakt uit de twee voorgestelde opties. De essentie is om hun betrokkenheid te kunnen afspreken en organiseren, en dit op de momenten en voor de dossiers die er echt toe doen. Er moet vooral worden gewerkt aan de effectiviteit en efficiëntie van de advies- en consultatieprocessen en aan een verbeterde toepassing van het SAR-decreet.

  De SERV vraagt aan de Vlaamse regering om in de eerste helft van 2017 een witboek bestuur te maken. Zo’n witboek moet duidelijkheid scheppen, zowel over de inhoud van het tegen einde 2017 op te maken ontwerp van Vlaams bestuursdecreet als over de maatregelen die geen wettelijke regeling behoeven. De sociale partners willen daar graag verder bij betrokken worden.

  Thema's en trefwoorden