Advies beleidsnota Werk en Sociale Economie 2019-2024

advies op eigen initiatief

De minister beschouwt het SERV-akkoord Iedereen aan boord (22 juni 2019) als leitmotiv voor haar beleid. Rond de beleidsonderwerpen doelgroepenbeleid, brede activering, internationale migratie, loopbaantransities, werkbaar werk, sociale economie en levenslang leren vraagt de minister in de beleidsnota expliciet om samenwerking met de sociale partners. Ze stelt verder dat belangrijke hervormingen steeds in nauw overleg met de sociale partners zullen gebeuren o.a. in VESOC.

De sociale partners vinden deze beleidsaanpak bijzonder positief en gaan graag in op deze uitnodiging. Zij willen mee hun schouders zetten onder het vormgeven van dit beleid met als doel meer mensen aan het werk krijgen én duurzaam aan het werk houden. De samenwerking met het beleid gebeurt binnen de SERV, hét huis van het Vlaams sociaal overleg. Waar relevant, worden ook anderen bij de beleidsvoorbereiding en -advisering betrokken. De SERV vraagt een duidelijke werkingskalender met meer gedetailleerde timing om de werking optimaal te organiseren.

De Vlaamse sociale partners schuiven in dit advies ook drie onderwerpen naar voren waar ze verontrust over zijn en de aandacht op willen vestigen. Het gaat om: (1) lokale partnerschappen en lokaal werkgelegenheidsbeleid, (2) een doordachte datastrategie en (3) een talentenoffensief. Over deze onderwerpen is verdere gezamenlijke reflectie en overleg nodig.