Advies over het voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 21 maart 2003 betreffende de armoedebestrijding

Advies over het voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 21 maart 2003 betreffende de armoedebestrijding

Ten gronde kan de SERV instemmen met de voorgestelde wijzigingen van het decreet van 21 maart 2003. Reeds in zijn advies van 12 december 2001 over het armoededecreet heeft de SERV gewezen op mogelijke tegenstrijdigheden in de taakstelling van het Vlaams netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen ten aanzien van de verenigingen. Het voorontwerp van decreet dat nu voorligt biedt een oplossing voor de rechterpartij situatie door de financiële ondersteuning van de verenigingen waar armen het woord nemen toe te vertrouwen aan de Vlaamse overheid. Tot slot vraagt de SERV aandacht voor de continuïteit van het armoedebestrijdingsbeleid. Dit dient zich te concretiseren in een structurele financiering.