Advies over het voorontwerp van decreet betreffende het algemeen welzijnswerk

Advies over het voorontwerp van decreet betreffende het algemeen welzijnswerk

De SERV sluit zich aan bij de voorgestelde kaderregeling zoals opgenomen in het voorontwerp van decreet betreffende het algemeen welzijnswerk. De SERV vraagt dat onverkort werk wordt gemaakt van het uitvoeringsbesluit, zodat de vooropgezette regeling kan worden geoperationaliseerd.
De SERV vraagt zich te kunnen uitspreken over het ontwerpbesluit, enerzijds gelet op het strategisch belang ervan, anderzijds gezien het uitzonderlijk gegeven dat de reguleringsimpactanalyse pas zal uitgevoerd worden op basis van het besluit. Als zodanig zullen pas op het niveau van het uitvoeringsbesluit de concrete implicaties/alternatieven van de regeling duidelijk worden.