Advies inzake het voorontwerp van decreet betreffende het inwerkingsbeleid

Advies inzake het voorontwerp van decreet betreffende het inwerkingsbeleid

De SERV gaf advies over het inwerkingsdecreet. Het decreet wil de positie van allochtonen op de arbeidsmarkt verzekeren door een recht op bijzondere opleiding en begeleiding in te voeren. De raad ondersteunt het principe van  inwerkingstrajecten, maar vraagt wel om in voldoende aanbod en middelen te voorzien. Het inwerkingsdecreet is voor de raad overbodig omdat het recht op gepersonaliseerde begeleiding en opleiding nu al een decretale opdracht is voor de VDAB, en dit voor alle werkzoekenden, zowel autochtone als allochtone. Er is wel extra aandacht nodig voor de specifieke factoren die de toegang tot het arbeidsproces voor allochtonen belemmeren. Dit vergt een correcte inschatting en erkenning van (in het buitenland) verworven competenties (EVC), een voldoende aanbod aan taalopleidingen