Briefadvies aan Minister Renaat Landuyt voorontwerp van decreet houdende een impuls- en ondersteuningsprogramma voor de meerwaardeneconomie

Briefadvies aan Minister Renaat Landuyt voorontwerp van decreet houdende een impuls- en ondersteuningsprogramma voor de meerwaardeneconomie

De SERV gaf briefadvies over het voorontwerpdecreet voor een impuls- en ondersteuningsprogramma voor de meerwaardeneconomie. Het voorontwerp geeft ook uitvoering aan afspraken uit de ondernemingsconferentie. De raad is tevreden dat er nu een decretale basis komt voor tal van uitvoeringsbesluiten die al enkele jaren in voege zijn. Het is ook positief dat het decreet een overzicht biedt wat onder de meerwaardeneconomie verstaan wordt. Toch uit de SERV een aantal opmerkingen. Zo lost dit decreet de bestaande verwarring, inzake terminologie in de meerwaardeneconomie, niet op. Evenmin is duidelijk of dit decreet nog wel strookt met de Europese richtlijn over tewerkstellingssteun. Vervolgens vraagt de raad de verschillende (zowel Vlaamse als federale) maatregelen voor sociale economie op elkaar af te stemmen. De raad vraagt een duidelijke afbakening van de toegelaten en niet-toegelaten cumuls. Tot slot merkt de raad op dat, indien men wil komen tot een efficiënt werkend kenniscentrum, de verschillende initiatieven in de sociale economie dienen samen te werken op subregionaal niveau.