Advies Positief Actieplan 2001 allochtonen en personen met een handicap

Advies Positief Actieplan 2001 allochtonen en personen met een handicap

Op 15 februari vroeg de Minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport advies over de Positieve Actieplannen 2001 allochtonen en personen met een handicap voor het jaar 2001. Gedurende de korte tijdspanne van opstart werd een zeer goede analyse gemaakt van de problemen, werden reeds concrete acties ondernomen en werden duidelijke toekomstplannen opgemaakt. Er is wel veel werk aan de winkel : de 7 doelstellingen vragen op hun beurt weer een heel aantal deelacties waarbij prioriteiten dienen gesteld en doelstellingen op langere termijn dienen te worden uitgestippeld.