Advies over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de raad betreffende diensten op de interne markt

Advies over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de raad betreffende diensten op de interne markt

De SERV bracht een aanbeveling uit over de Europese richtlijn voor de diensten op de interne markt (ook gekend als Bolkestein-richtlijn). Deze richtlijn beoogt het wegwerken van juridische belemmeringen en zal een grote impact hebben op de dienstenmarkten in de Europese Unie, en dus ook in Vlaanderen. De SERV staat achter het principe van de interne markt en van de Lissabon-doelstellingen maar formuleert kritische opmerkingen bij de wijze waarop deze in de kaderrichtlijn zijn uitgewerkt. Op basis van een eerste analyse brengt de raad een aantal specifieke knelpunten en aandachtsgebieden in de kijker. Hij vraagt aan de nieuwe Vlaamse regering zo snel mogelijk een degelijk gemotiveerd standpunt uit te werken op basis van een impactanalyse en is bereid hier verder aan mee te werken.