Advies over het voorontwerp van decreet betreffende toezicht en controle op de naleving van de reglementering betreffende het werkgelegenheidsbeleid en houdende het opleggen van administratieve geldboeten.

Advies over het voorontwerp van decreet betreffende toezicht en controle op de naleving van de reglementering betreffende het werkgelegenheidsbeleid en houdende het opleggen van administratieve geldboeten.

Met dit voorontwerp van decreet wordt zowel de regeling van de bevoegdheden en werking van de Afdeling Inspectie Werkgelegenheid van de Vlaamse Administratie Werkgelegenheid als het opzetten van een Vlaams stelsel van administratieve geldboeten bij overtreding van de betreffende regelgeving, beoogd. De belangrijkste beoordelingselementen in dit advies zijn:- de erkenning van het belang van een consistent wettelijk kader waarbinnen de Afdeling Inspectie Werkgelegenheid de haar opgedragen toezichtstaken kan uitoefenen;- de erkenning van toezicht en controle als een wezenlijk onderdeel van de beleidscyclus.