Advies over de werking van de lokale werkwinkels

Advies over de werking van de lokale werkwinkels

Bij het begin van deze nieuwe legislatuur wensen SERV en VVSG gezamenlijk een aantal opmerkingen te uiten bij de huidige werking van de werkwinkels, met het oog op een meer optimaal functioneren. Vooreerst dringen SERV en VVSG aan op een betere samenwerking met andere partners. Ook hebben beide organisaties ernstige juridische bedenkingen bij de ontwikkeling van het instrument 'werkwinkel'. Als derde opmerking vragen beiden dat er nieuwe aandacht uitgaat naar de communicatiestrategie omtrent de werkwinkels. Vervolgens herhalen SERV en VVSG de afspraken omtrent de regierol van de twee werkwinkelpijlers (geïntegreerde basisdienstverlening en basisdienstverlening dienstenwerkgelegenheid), maar vragen zij wel duidelijke richtlijnen ivm de aansturing op Vlaams en