Advies over een nieuwe Vlaamse regelgeving private arbeidsbemiddeling in het licht van de Europese Dienstenrichtlijn

Advies over een nieuwe Vlaamse regelgeving private arbeidsbemiddeling in het licht van de Europese Dienstenrichtlijn

In zijn advies stelt de SERV voor om voor alle vormen van private arbeidsbemiddeling – met uitzondering van uitzendactiviteiten, die niet onder het toepassingsgebied van de EDRL ressorteren – de huidige erkenningsregeling te vervangen door een registratieregeling.
De concrete modaliteiten van de voorgestelde registratieregeling worden in het advies nader toegelicht.
De noodzakelijke aanpassing van de Vlaamse regelgeving terzake in functie van de EDRL wordt door de SERV ook aangegrepen om aan de bestaande erkenningsregeling voor uitzendactiviteiten – die in essentie behouden blijft in de voorgestelde nieuwe Vlaamse regelgeving – enkele aanpassingen voor te stellen.
Het gaat hierbij o.m. om aanpassingen die zijn ingegeven vanuit de ervaringen met de concrete toepassing van de huidige regelgeving in de schoot van de Adviescommissie Private Arbeidsbemiddeling die werkzaam is binnen de SERV.