Advies over het Groenboek van de Europese Commissie over het beheer van de economische migratie in de Europese Unie

Advies over het Groenboek van de Europese Commissie over het beheer van de economische migratie in de Europese Unie

Dit Groenboek beoogt een breed debat met alle betrokken partijen - waaronder ook de sociale partners  over de mogelijkheden voor een Europees regelgevingskader over economische migratie. Het gaat hierbij niet over het vrij verkeer van de werknemers in de EU maar om de migratie vanuit derde landen.
Dit publiek debat wordt voor midden dit jaar voorzien. Nog vóór eind 2005 zal de Europese Commissie een beleidsplan voor economische migratie in de EU voorleggen.
De SERV stelt volgende uitgangspunten voor: het concipiëren van een beleid voor economische migratie waarbij niet enkel rekening wordt gehouden met de belangen van het gastland maar ook met de belangen van de landen van herkomst en uiteraard ook met de belangen van de migranten zelf; het streven om de arbeidsmarktbehoeften van de EU bij voorkeur in te vullen met de zittende werknemers; het respecteren van de loon- en arbeidsvoorwaarden die gelden in het gastland; het waarborgen van een aantal sociale basisrechten voor de immigranten; aandacht voor opvang en integratie van immigranten en de rol van de sociale dialoog.
De SERV stelt voor om het arbeidsmarktonderzoek  op grond waarvan economische immigratie wordt toegestaan  in handen van de betrokken lidstaat en regio te laten en dus niet door Europa te laten gebeuren. Meer coördinatie van dit arbeidsmarktonderzoek in de lidstaten is wel wenselijk.
Verder meent de SERV dat de harmonisatie van het beleid voor economische migratie in de EU best kan gebeuren via een horizontale aanpak, veeleer dan met een set van regelingen voor bepaalde categorieën van werknemers.