Advies over het Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 18 mei 1999 houdende oprichting van een Herplaatsingsfonds

Advies over het Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 18 mei 1999 houdende oprichting van een Herplaatsingsfonds

De SERV bracht advies uit over een nieuw uitvoeringsbesluit voor het Herplaatsingsfonds.
Het Herplaatsingsfonds werd bij Vlaams decreet van 18 mei 1999 opgericht met de bedoeling outplacementbegeleiding vanuit Vlaamse overheidsmiddelen te betalen voor werknemers die werkloos geworden zijn in een onderneming of vzw die zelf niet meer over de financiële middelen beschikt om deze begeleiding te financieren. De tegemoetkomingen vanuit het Herplaatsingsfonds worden toegekend na advies van een Begeleidingscommissie die werd opgericht in de schoot van de SERV.
Een belangrijk doel van het nieuwe uitvoeringsbesluit is het Herplaatsingsfonds meer dan tot nog toe ook als sociaal vangnet te laten fungeren voor ontslagen werknemers van kleine ondernemingen. Daarvoor wordt het initiatiefrecht van het Herplaatsingsfonds vergroot. Voortaan zal het fonds kunnen tussenkomen zelfs indien de curator niet op eigen initiatief een tussenkomst van het fonds vraagt. De SERV onderschrijft in zijn advies de uitbreiding naar kleinere ondernemingen en het groter initiatiefrecht voor het Herplaatsingsfonds. De SERV doet hierbij voorstellen voor de concrete toepassing van dit initiatiefrecht. De SERV doet ook een voorstellen voor de inhoud van een bij het nieuwe uitvoeringsbesluit bijgevoegde gedragscode voor het uitvoeren van outplacementopdrachten in het kader van het Herplaatsingsfonds.