Advies over het ontwerp van decreet oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap VDAB

Advies over het ontwerp van decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap VDAB

De SERV ontving op 9 februari een adviesvraag met hoogdringendheid over het ontwerpdecreet voor de VDAB. Dit decreet vormt de VDAB om tot een Extern Verzelfstandigd Agentschap (EVA) dat past binnen de hervorming van de Vlaamse administratie.
De raad betreurt ten zeerste dat dit ontwerp niet strookt met de besluiten van het Vlaams Economisch en Sociaal Overlegcomité over de hervorming van de VDAB. Er heeft zelfs nooit een VESOC-overleg plaatsgevonden waar het gewijzigde standpunt van de Vlaamse Regering naar voren werd gebracht. De sociale partners achten het dan ook niet correct dat aan de VESOC-consensus getornd wordt zonder enig voorafgaandelijk overleg hierover.
Echter, ziet de raad zich genoodzaakt zijn bemerkingen te geven uitgaande van de voorliggende adviesvraag. Daarom bespreekt de raad in zijn advies vooreerst de relatie met Syntra Vlaanderen, de rol van de lokale werkwinkels en het beleid naar personen met een handicap. In de nadere bespreking gaat de raad dieper in op het ontwerpdecreet.