Advies over het ontwerp van decreet betreffende het economisch ondersteuningsbeleid

Advies over het ontwerp van decreet betreffende het economisch ondersteuningsbeleid

De SERV vindt het positief dat met voorliggend wetgevend initiatief een eenduidig, modern en op Europese leest geschoeid beleidskader wordt geïntroduceerd. Daartegenover meent de SERV, dat het ontwerpdecreet niet voor alle onderdelen evenwichtig is uitgewerkt. De SERV meent dan ook dat de intrinsieke waarde van het kaderdecreet ten volle gevaloriseerd dient te worden door de uitvoeringsbesluiten, en dringt er ten zeerste op aan betrokken te worden bij de verdere invulling van dit decreet via advisering over de uitvoeringsbesluiten.