Advies over een ontwerp van beleidskader voor de steun aan grote kenniscentra ten behoeve van innovatie

Advies over een ontwerp van beleidskader voor de steun aan grote kenniscentra ten behoeve van innovatie

De SERV vindt het ontwerp van beleidskader dat een strategische afweging van grotere kenniscentra mogelijk maakt, een positief initiatief. Niettemin formuleert de SERV fundamentele bedenkingen bij het opzet en bij de uitwerking ervan.
Het beleidskader loopt op zichzelf vooruit en wekt de indruk dat er al strategische keuzes worden gemaakt door bestaande en lopende initiatieven te integreren. Dergelijke keuzes dienen het voorwerp uit te maken van een strategisch horizontaal geïntegreerd beleid. Het opstellen van een geïntegreerde beleidsvisie moet voorafgegaan worden door een grondig debat met het maatschappelijk middenveld. Voor de sociale partners is het VESOC daartoe een uitgelezen forum.
In de uitwerking moet er een evenwicht zijn tussen top-down keuzes en meer normale projecttypes die zich bottom-up ontwikkelen. Het gewicht van de bijkomende criteria voor steunverlening aan de grotere kenniscentra moet duidelijk zijn. De SERV stelt een contradictie vast tussen de rol voor het IWT en haar Raad van Bestuur voor de beoordeling van de steunverlening aan competentiepolen en de omvorming van het IWT door het decreet van 7 mei 2004 tot een IVA met rechtspersoonlijkheid.