Advies over de lokale diensteneconomie

Advies over de lokale diensteneconomie

De SERV is tevreden dat met het voorontwerp van decreet op de lokale diensteneconomie een duurzaam perspectief wordt geboden aan bestaande initiatieven van buurt- en nabijheidsdiensten en is grotendeels akkoord met het globaal decretaal opzet. Veel hangt echter af van de uitvoeringsbesluiten en de operationalisering van de klaverbladfinanciering. De SERV vraagt dat er een goed evenwicht wordt gerealiseerd tussen het beleid gericht op stimulering van doorstroming enerzijds en het bieden van kansen op duurzame tewerkstelling voor de doelgroep en de kwalitatieve dienstverlening aan gebruikers anderzijds. Ook een transparante, rechtszekere en voor de promotoren eenvoudige klaverblad-financiering onder de vorm van een éénloketfinanciering is voor de SERV een aandachtspunt. Het Forum voor Lokaal Werkgelegenheidsbeleid moet maximaal zijn rol kunnen spelen zowel in de projectgewijze advisering als bij de projectoverstijgende invulling van de regiefunctie van de lokale besturen. De SERV vraagt dat niet het RESOC, maar de SERR deze rol overneemt wanneer het forum niet actief is en dat er ook op Vlaams niveau via een adviesorgaan een beroep gedaan wordt op de expertise van de sociale partners, met oog voor de sectorale dimensie.