Advies over het besluit van de Vlaamse Regering evenredige participatie op de arbeidsmarkt Vlaamse overheidspersoneel

Advies over het besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt wat betreft het Vlaamse overheidspersoneel

Het decreet van 8 mei 2002 stelt dat het Vlaams werkgelegenheidsbeleid moet worden geor-ganiseerd volgens de principes van evenredige participatie en gelijke behandeling. Bij besluit van 31 januari 2004 werd reeds een eerste uitvoering gegeven aan het decreet en dit voor wat betreft de beroepskeuzevoorlichting, beroepsopleiding, loopbaanbegeleiding en arbeidsbemiddeling. Het voorliggende ontwerpbesluit wil hetzelfde doen, maar dan voor het Vlaamse overheidspersoneel en sommige diensten van de Vlaamse overheid.Het decreet stelt dat de overheidsadministratie een voorbeeldfunctie te vervullen heeft. Het voorliggende ontwerpbesluit gaat dan ook verder dan enkel de minimale uitvoering van de decretale verplichtingen.